Sự nghiệp của bạn gặp gỡ cản trở vị tiếng Anh chăm ngành xuất nhập khẩu chính là điểm yếu? các bạn khó có cơ hội thăng tiến lên phần đông vị trí cao với mức lương khủng chỉ vì trình độ chuyên môn tiếng Anh kém? Đừng lo lắng, hãy đuc rút ngay cho chính mình kho từ vựng cùng thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu cùng Topica bên dưới đây. 

Download Now: 4000 tự vựng thông dụng tốt nhất

1. Trường đoản cú vựng giờ Anh siêng ngành xuất nhập khẩu 

Từ vựng giờ Anh xuất nhập khẩu khó bởi chúng tương quan nhiều đến các thuật ngữ về kinh tế, hợp đồng, cùng giao dịch. Cùng với đó là đầy đủ hiệp định yêu đương mại, tự viết tắt hơi khó thế bắt. Dưới đây là những tự vựng chăm ngành xuất nhập khẩu, mời các bạn tham khảo. Bảng từ vựng xuất nhập khẩu dưới đây được xếp theo sản phẩm công nghệ tự bảng chữ cái, chúng ta cũng có thể lưu lại như 1 từ điển cầm tay cơ bạn dạng nhất về từ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu.

A

Additional premium /əˈdɪʃənl ˈpriːmiəm/: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo đảm bổ sungAir freight /eə freɪt/: Cước hàng khôngActual wages /ˈækʧʊəl ˈweɪʤɪz/: Tiền thực phẩm tế

B

Bill of lading /bɪl ɒv ˈleɪdɪŋ/: Vận đơnBrokerage /ˈbrəʊkərɪʤ/: chuyển động môi giớiBonded warehouse /ˈbɒndɪd ˈweəhaʊs/: Kho ngoại quan

C

Cargo deadweight tonnage / ˈkɑːgəʊ ˈtʌnɪʤ/: Cước chuyên chở sản phẩm hóaCertificate of indebtedness /səˈtɪfɪkɪt ɒv ɪnˈdɛtɪdnɪs/: Giấy ghi nhận thiếu nợCertificate of origin /səˈtɪfɪkɪt ɒv ˈɒrɪʤɪn/: Giấy bệnh nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóaCustoms declaration khung /ˈkʌstəmz ˌdɛkləˈreɪʃən fɔːm/: Tờ khai hải quanConvertible debenture /kənˈvɜːtəbl dɪˈbɛnʧə/: Trái khoán hoàn toàn có thể đổi thành kim cương hoặc thành dolaContractual wages /kənˈtræktjʊəl ˈweɪʤɪz/ : tiền lương khoánC&F( cost & freight) /kɒst & freɪt/ : bao hàm giá sản phẩm & hàng hóa và cước chi phí nhưng không bao gồm bảo hiểmCIF( cost, insurance & freight) /kɒst, ɪnˈʃʊərəns & freɪt/: bao hàm giá sản phẩm hóa, bảo hiểm và cước phíCargo /ˈkɑːgəʊ/: hàng hóa, lô hàng, hàng chăm chở (vận chuyển bằng máy bay)Container /kənˈteɪnə/: Thùng đựng hàngCustoms /ˈkʌstəmz/: Thuế nhập khẩu, hải quanContractual wages /kənˈtræktjʊəl ˈweɪʤɪz/: tiền lương khoán
Bạn đang xem: Xuất hàng tiếng anh là gì

*

Hãy biên chép và ứng dụng trong quá trình để lưu giữ từ vựng siêng ngành


D

Debit advice /ˈdɛbɪt ədˈvaɪs/(n): Giấy báo nợDeclare /dɪˈkleə/(n): Khai báo hàng( nhằm đóng thuế)Debit /ˈdɛbɪt/(n): Món nợ, bên nợDemand loan /dɪˈmɑːnd ləʊn/(n): Khoản cho vay không kỳ hạnDebenture holder /dɪˈbɛnʧə ˈhəʊldə/(n): người giữ trái khoánDelivery /dɪˈlɪvəri/(n): Sự đi lại hàng

Export /ˈɛkspɔːt / (n/v): Xuất khẩuEntrusted export/import /ɪnˈtrʌstɪd ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/ (n): Xuất khẩu ủy thác( dịch vụ)Export/import process /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈprəʊsɛs/ (n): quy trình xuất nhập khẩuExport/import procedures /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt prəˈsiːʤəz/ (n): giấy tờ thủ tục xuất nhập khẩuExport/import policy /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈpɒlɪsi / (n): chế độ xuất/nhập khẩuExport/import license /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈlaɪsəns/ (n): giấy tờ xuất/nhập khẩu

*

F

Freight /freɪt/( n): sản phẩm & hàng hóa chở trên tàu, cước phíFiduciary loan /fɪˈʤuːʃiəri ləʊn/( n): Khoản cho vay không đảm bảoFreight lớn collect/freɪt tuː kəˈlɛkt/( n): Cước tổn phí trả sauFreight prepaid/freɪt ˌpriːˈpeɪd/( n): Cước phí tổn trả trướcFreight payable at/freɪt ˈpeɪəbl æt/( n): Cước phí giao dịch tạiFreight as arranged/freɪt æz əˈreɪnʤd/( n): Cước tầm giá theo thỏa thuậnFLC — Full container load/fʊl kənˈteɪnə ləʊd/( n): mặt hàng nguyên containerFTL: Full truck load/fʊl trʌk ləʊd/( n): hàng giao nguyên xe cộ tảiFixed interest-bearing debenture /fɪkst ˈɪntrɪst–ˈbeərɪŋ dɪˈbɛnʧə/: Trái khoán chịu tiền lãi nuốm định

I

Import /ˈɪmpɔːt/( n/v): Nhập khẩuIrrevocable /ɪˈrɛvəkəbl/( adj): không thể hủy ngang, bắt buộc hủy bỏInvoice/ˈɪnvɔɪs/( n): Hóa đơnInsurance premium/ɪnˈʃʊərəns ˈpriːmiəm/( n): tầm giá bảo hiểmInland waterway/ˈɪnlənd ˈwɔːtəweɪ/( n): Vận chuyển bằng đường thủy nội địaInland haulage charge/ˈɪnlənd ˈhɔːlɪʤ ʧɑːʤ/( n): giá tiền vận chuyển nội địa

L

Logistics coordinator /ləʊˈʤɪstɪks kəʊˈɔːdɪneɪtə/( n): nhân viên điều vậnLoan at hotline /ləʊn æt kɔːl/( n): hàng lẻLift On-Lift Off charges /lɪft ɒn–lɪft ɒf ˈʧɑːʤɪz/( n): mức giá nâng vậnLong loan /lɒŋ ləʊn/( n): Khoản vay nhiều năm hạn, sự cho vay dài hạnLCL — Less than container load /lɛs ðæn kənˈteɪnə ləʊd/( n): chi phí vay không kỳ hạn, khoản vay ko kỳ hạnLoan on mortgage /ləʊn ɒn ˈmɔːgɪʤ/: khoản giải ngân cho vay cầm cố

*

M

Merchandize /ˈmɜːʧəndaɪz/( n): sản phẩm & hàng hóa mua với bánMortgage /ˈmɔːgɪʤ/ ( n): chũm cốMultimodal transportation /ˌmʌltɪˈməʊdl ˌtrænspɔːˈteɪʃən/( n): vận tải đa phương thức

O

Outbound /ˈaʊtbaʊnd/( n): hàng xuấtOn-spot export/import /ɒn–spɒt ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/: Xuất nhập khẩu tại chỗ

P

Packing menu /ˈpækɪŋ lɪst///( n): Phiếu gói gọn hàngPayment /ˈpeɪmənt/( n): Thanh toánProcessing /ˈprəʊsɛsɪŋ/( n): hoạt động gia côngPremium as agreed /ˈpriːmiəm æz əˈgriːd/( n): Phí bảo hiểm như sẽ thỏa thuậnPlace of receipt /pleɪs ɒv rɪˈsiːt/( n): Địa điểm nhận hàng để chởPlace of delivery /pleɪs ɒv dɪˈlɪvəri/( n): Nơi ship hàng cuốiPort of transit /pɔːt ɒv ˈtrænsɪt/( n): Cảng truyền tảiPort of discharge /pɔːt ɒv dɪsˈʧɑːʤ/( n): Cảng toá hàngPort of loading /pɔːt ɒv ˈləʊdɪŋ/( n): Cảng đóng hàngPartial shipment /ˈpɑːʃəl ˈʃɪpmənt/( n): phục vụ từng phần

S

Shipment /ˈʃɪpmənt/(n ): Sự giữ hộ hàngShipper /ˈʃɪpə/( n): tín đồ giao hàng

T

Temporary export/re-import /ˈtɛmpərəri ˈɛkspɔːt/riː–ˈɪmpɔː/: lâm thời nhập-tái xuấtTemporary import/re-export /ˈtɛmpərəri ˈɪmpɔːt/riː–ˈɛkspɔːt/: tạm xuất-tái nhậpTax /tæks/( n) : ThuếTonnage /ˈtʌnɪʤ/( n): chi phí cước, chi phí chở hàng, trọng tải, lượng choán nước

Để từ bỏ tin tiếp xúc trong công việc xuất nhập khẩu, hãy bỏ túi ngay Tổng hợp chủng loại hội thoại giờ đồng hồ Anh siêng ngành xuất nhập khẩu.

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành hải quan

Nếu các bạn đang thao tác làm việc trong ngành hải quan và thường xuyên phải tiếp xúc với giờ Anh hoặc đang sẵn có ý định học tập tiếng Anh, học tập về ngành thương chính để rất có thể dễ dàng tiếp xúc với các khách quốc tế. Hoặc chúng ta muốn đọc thêm về vốn từ bỏ vựng mới tương quan đến Hải quan hãy tham khảo tổng hợp dưới đây của TOPICA nhé!

Bill of lading: Vận solo (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng)C.&F. (cost và freight): bao gồm giá hàng hóa và cước tổn phí nhưng không bao gồm bảo hiểmC.I.F. (cost, insurance và freight): bao gồm giá mặt hàng hóa, bảo hiểm và cước phíCargo: sản phẩm & hàng hóa (vận chuyển bởi tàu thủy hoặc sản phẩm bay)Certificate of origin: Giấy chứng nhận nguồn gốc hàng hóaContainer: Thùng đựng hàng bự (công-ten-nơ)Container port (cảng công-ten-nơ); lớn Containerize (cho hàng vào công-ten-nơ)Customs: Thuế nhập khẩu; hải quanCustoms declaration form: tờ khai hải quanDeclare: Khai báo sản phẩm (để đóng thuế)F.a.s. (free alongside ship): bao hàm chi giá thành vận chuyển tới cảng nhưng không gồm chi phí chất mặt hàng lên tàu.F.o.b.

Xem thêm: “ Antimalware Service Executable Là Gì ? Tại Sao Process Này Lại

(free on board): fan bán chịu trách nhiệm đến lúc hàng sẽ được chất lên tàuFreight: sản phẩm & hàng hóa được vận chuyểnIrrevocable: cấp thiết hủy ngang; unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không bỏ ngang)Letter of credit (L/C): tín dụng thư(hình thức mà lại Ngân hàng đại diện Người nhập khẩu cam đoan với fan xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá đã trả tiềntrong thời gian qui định khi bạn xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những triệu chứng từ phù hợp với qui định trong L/C vẫn được bank mởtheo yêu ước của người nhập khẩu)Merchandise: sản phẩm & hàng hóa mua và bánPacking list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được nhờ cất hộ kèm với sản phẩm & hàng hóa để diễn tả rằng chúng đã được kiểm tra)Pro forma invoice: Hóa 1-1 tạm thờiQuay: Bến cảng; wharf – quayside (khu vực gần kề bến cảng)Ship: chuyển vận (hàng) bằng đường biển hoặc mặt đường hàng không; tàu thủyShipment (việc gởi hàng)Shipping agent: Đại lý tàu biểnWaybill: Vận solo (cung cấp tin tức về sản phẩm & hàng hóa được nhờ cất hộ đi)

3. Trường đoản cú vựng siêng ngành vận tải đường bộ quốc tế / logistics

Khi nói tới vận tải nước ngoài (logistics) là kể tới giao dấn forwarding, về thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, kho bãi…thể hiện trong những hợp đồng vận tải (freight agreement), những khai báo manifest, các thông tin hàng đến… cùng TOPICA tò mò những trường đoản cú vựng và thuật ngữ chăm ngành logistics trong tiếng Anh nhé!