Trong chương trình Đại số 10 tất cả khái niệm về tam thức bậc 2. Vậy biện pháp xét dấu của tam thức bậc 2 như thế nào?

Chúng ta thuộc ôn lại lý thuyết với làm các ví dụ để hiểu hơn về bí quyết xét dấu tam thức bậc nhị nhé.

Bạn đang xem: Xét dấu tam thức bậc hai

Định nghĩa

Tam thức bậc nhị đối với x là biểu thức bao gồm dạng , vào đó

*
là những hệ số,
*
.

Ví dụ:

*
là tam thức bậc hai

*
không phải là tam thức bậc hai.

Định lý về dấu của tam thức bậc 2

Cho ,

*
.

– Nếu

*
Lời giải:

a)

*

– Xét tam thức

*

– Ta có:

*
với ∀
*
.

b)

*

– Xét tam thức

*

– Ta có:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="18" width="247" style="vertical-align: -2px;">.

Xem thêm: Giải Bài Tập Bản Đồ Địa Lí 6, Giải Bài 1 Trang 32 Tập Bản Đồ Địa Lí 6

– Tam thức bao gồm hai nghiệm phân biệt

*
, hệ số
*
– Từ bảng xét dấu ta có:

lúc

*

– Ta có bảng xét dấu:

*

– Từ bảng xét dấu ta có:

0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="19" width="67" style="vertical-align: -5px;"> với

*

lúc

*

d)

*

– Xét tam thức

*

– Ta có:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="18" width="280" style="vertical-align: -2px;">

– Tam thức bao gồm hai nghiệm phân biệt

*
, hệ số
*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="75" style="vertical-align: -2px;">.

– Ta có bảng xét dấu:

*

– Từ bảng xét dấu ta có:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="19" width="67" style="vertical-align: -5px;"> lúc
*