Để củng nạm về có mang và kỹ năng về bất đẳng thức, bất phương trình, circologiannibrera.com xin chia sẻ với chúng ta bài: Ôn tập chương 4 ở trong phần đại số lớp 10. Với lý thuyết và các bài tập có giải thuật chi tiết, mong muốn rằng đây vẫn là tài liệu có lợi giúp chúng ta học tập xuất sắc hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 toán 10

*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bất đẳng thức => xem bỏ ra tiết

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình => xem đưa ra tiết

3. Lốt của nhị thức hàng đầu => xem bỏ ra tiết

4. Bất phương trình số 1 hai ẩn => xem bỏ ra tiết

5. Vết của tam thức bậc nhì => xem chi tiết 


Câu 1: trang 106 sgk Đại số 10

Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết những mệnh đề sau:

a) (x) là số dương

b) (y) là số ko âm

c) với mọi số thực (α, | α|) là số ko âm

d) Trung bình cùng của nhị số dương (a) cùng (b) không nhỏ tuổi hơn vừa đủ nhân của chúng.


Câu 2: trang 106 sgk Đại số 10

Có thể rút ra kết luận gì về vệt của hai số (a) với (b) trường hợp biết:

a) (ab>0)

b) (a over b > 0)

c) (ab=> Xem trả lời giải


Câu 6: trang 106 sgk Đại số 10

Cho (a, b, c > 0). Chứng minh rằng: (a + b over c + b + c over a + c + a over b ge 6)


Câu 7: trang 107 sgk Đại số 10

Điều khiếu nại của một bất phương trình là gì? nắm nào là nhì bất phương trình tương đương?


Câu 8: trang 107 sgk Đại số 10

Nêu quy tắc màn biểu diễn hình tiếp thu kiến thức nghiệm của bất phương trình (ax+byleq c)


Câu 9: trang 107 sgk Đại số 10

Phát biểu định lí về vết của tam thức bậc hai.


Câu 11: trang 107 sgk Đại số 10

a) bằng cách sử dụng hằng đẳng thức (a^2-b^2= (a-b)(a+b))

Hãy xét vệt (f(x)= x^4– x^2+6x – 9)và (g(x) = x^2– 2x - 4 over x^2 - 2x)

b) Hãy kiếm tìm nghiệm nguyên của bất phương trình sau: (x(x^3– x + 6) > 9)
Xem thêm: Nhân Trung Là Gì Và Cách Xem Nhân Trung, Nhân Trung Là Gì

Câu 12: trang 107 sgk Đại số 10

Cho (a, b, c) là độ dài bố cạnh của một tam giác. Thực hiện định lí về dấu của tam thức bậc nhị , chứng minh rằng: (b^2x^2-(b^2 + c^2-a^2)x + c^2> 0,forall x)


Câu 13: trang 107 sgk Đại số 10

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 (left{ matrix3x + y ge 9 hfill cr x ge y - 3 hfill cr 2y ge 8 - x hfill cr y le 3 hfill cr ight.)