1. Cách áp dụng Very

Dùng Very với tính từ, vượt khứ phân từ giữ vai trò là tính từ và trạng từ. Very vào trường phù hợp này nghĩa là “rất”.Bạn đã xem: Not really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased lớn get your letter.You played very well.

Bạn đang xem: Not really nghĩa là gì

Bạn đang xem: Not really tức thị gì

Bạn sẽ xem: Not really tức là gì

Nhưng chú ý cách dùng very (much) vào câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very không được dùng với quá khứ phân từ bao gồm nghĩa bị động. Thế vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn ngữ trang trọng) thường được dùng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh tính từ ở thể đối chiếu nhất hoặc trước own. Không cần sử dụng Very trước đối chiếu nhất tất cả most. Trong trường hợp này, ta thay bởi by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestquality.Be there by sixat the very latest.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng anh ấy chứ không hẳn thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng so sánh hơn của tính từ, ta sử dụng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được dùng với tính từ với trạng từ bỏ vốn đã bao gồm nghĩa “cực kỳ”. Cố vào đó, có thể sử dụng một trạng từ cấp độ như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng không đi với các tính từ mang nghĩa tuyệt vời và hoàn hảo nhất như dead, unique.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very không cần sử dụng với rượu cồn từ. Ráng vào đó, ta dùng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Lưu ý cấu trúc the very same

Ví dụ:


*

2. Cách áp dụng Really

Dùng Really nhằm nói điều gì và đúng là sự thật.

Ví dụ:

What vị you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt & uncle.I can"t believe I am really going to meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì ai đang nói hoặc một chủ kiến bạn đưa ra.

Ví dụ:

I want lớn help, I really do.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally và trulyam in love this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính tự hoặc trạng từ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường xuyên trong câu tủ định, để sút cường độ điều nhiều người đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve done well, really.

Lưu ý: vị trí của Really có thể chuyển đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là các bạn không cứng cáp về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh vấn đề bạn không thể hay biết.

Dùng Really trong câu hỏi và câu phủ định khi bạn có nhu cầu ai kia nói “không”.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ In House Là Gì, Bạn Chọn Con Đường Gạch Hoa Hay Sàn Đá

Ví dụ:

Do you really expect me lớn believe that?I don"t really need lớn go, vị I?

Ví dụ:

We"re going to japan next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể thổ lộ bạn thất vọng về việc mà ai này đã làm.