Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nomination là gì

*
*
*

nomination
*

nomination /,nɔmi"neiʃn/ danh từ sự chỉ định, sự chỉ định (người nào vào một chức vụ gì); quyền chỉ định, quyền té nhiệm sự giới thiệu, sự đề cử (người ra ứng cử); quyền giới thiệu, quyền đề cử (người ra ứng cử)
đề cửgiới thiệungười cam kết danhquyền đề cửsự bổ nhiệmsự chỉ địnhsự chỉ định bửa nhiệmsự đề cử <,nɔmi"nei∫n> o sự nêu lợi ích o lượng ước tính - Sự nêu lợi ích của một quần thể đất. - Lượng dầu vì chưng người mua dự kiến yêu thương cầu.
*

*

*

nomination

Từ điển Collocation

nomination noun

ADJ. presidential | Democratic, Republican, etc. | Oscar, etc.

VERB + NOMINATION secure, win | stand for She is standing for the Democratic buổi tiệc nhỏ presidential nomination. | accept | withdraw | tư vấn | invite Nominations are invited for the post of tiệc ngọt chairman. | seek She is seeking nomination as a candidate in the elections.

NOMINATION + NOUN form, paper | process

PREP. ~ as She has withdrawn her nomination as chairman. | ~ for his nomination for the Best Actor award | ~ lớn He will not accept nomination khổng lồ the committee.

Từ điển WordNet


n.

the act of officially naming a candidate

the Republican nomination for Governor

the condition of having been proposed as a suitable candidate for appointment or election

there was keen competition for the nomination

his nomination was hotly protested
Xem thêm: Bài 3 Trang 154 Sgk Đại Số 10, Giải Bài 3 Trang 153 Sgk Đại Số 10

English Synonym and Antonym Dictionary

nominationssyn.: appointment choice designation naming selection

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu