Câu bị động (Passive Voice) là trong số những phần ngữ pháp quan trọng đặc biệt và phức hợp trong giờ đồng hồ Anh. Bài viết này để giúp bạn nắm rõ quy tắc, cách sử dụng mẫu câu thụ động trong từng trường hợp thay thể.

Bạn đang xem: Impersonal passive là gì

Câu bị động trong những thì

Tenses

Active

Passive

Simple Present

S + V + O

S + be + PP.2 + by + O

Present Continuous

S + am/ is/ are + V-ing + O

S + am/ is/ are + being + PP.2 + by + O

Present Perfect

S + has/ have + PP.2 + O

S + has/ have + been + PP.2 + by + O

Simple Past

S + V-ed + O

S + was/ were + PP.2 + by + O

Past Continuous

S + was/ were + V-ing + O

S + was/ were + being + PP.2 + by + O

Past Perfect

S + had + PP.2 + O

S + had + been + PP.2 + by + O

Simple Future

S + will/ shall + V + O

S + will + be + PP.2 + by + O

Future Perfect

S + will/ shall + have + PP.2 + O

S + will + have + been + PP.2 + by + O

Be + going to

S + am/ is/ are + going khổng lồ + V + O

S + am/ is/ are + going to + be + PP.2 + by + O

Model Verbs

S + mã sản phẩm verb + V + O

S + mã sản phẩm verb + be + PP.2 + by + O

Đối với trường hợp câu dữ thế chủ động có 2 tân ngữ (trong đó thường có một tân ngữ chỉ bạn và 1 tân ngữ chỉ vật) như give, show, tell, ask, teach, send… ta ao ước nhấn rất mạnh vào tân ngữ nào thì sẽ chuyển tân ngữ đó lên cai quản ngữ của câu bị động. Vì đó, ta có thể viết được 2 câu bị động tương xứng với mỗi tân ngữ (O1 và O2) vào câu chủ động ban đầu.

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

I gave him a book

He was given a book (by me)

A book was given khổng lồ him (by me)

Động từ trong câu dữ thế chủ động có giới trường đoản cú đi kèm

Chúng ta ko thể bóc tách giới từ ngoài V mà lại nó đi cùng. Ta để giới từ đó ngay sau V vào câu bị động.

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

Someone broke into our house

Our house was broken into

The boys usually picks her up

She is usually picked up by the boys


*

Một số dạng câu bị động đặc biệt

1. Chuyển câu chủ động có sử dụng to-V thành bị động:

Câu chủ động

Câu bị động

S + V + Sb(Somebody) + lớn – V + O + …

Mẫu A: S + V + to be + PP.2 + (by Sb)…

Mẫu B: S + V + O + to lớn be + PP.2 + (by Sb)

Mẫu C: Sb + be + PP.2 + to-V + O

Cách 1: ví như tân ngữ sau to – V trong câu chủ động cũng đó là chủ ngữ vào câu bị động à dùng mẫu A

Ví dụ:

Chủ động: I want you to lớn teach me.

Bị động: I want khổng lồ be taught by you.

Cách 2: giả dụ tân ngữ sau to – V vào câu dữ thế chủ động khác với chủ ngữ vào câu bị động à sử dụng mẫu B

Ví dụ:

Chủ động: I want him to repair my car.

Bị động: I want my car to be repaired by him.

Cách 3: rất có thể dùng Somebody trong câu công ty động làm chủ ngữ của câu bị động là sử dụng mẫu C

Ví dụ:

Chủ động: People don”t expect the police to lớn find out the stolen car.

Bị động: The police aren”t expected to lớn find out the stolen car.

2. Cấu tạo câu chủ động S + V1 + V-ing + O +… thành câu bị động S + V + (that) + O + should be + PP.2 +…

Ví dụ:

Chủ động: She suggests drinking beer at the party.

Bị động: She suggests that beer should be drunk at the party.

3. Mẫu mã câu chủ động S + V1 + Sb + V-ing + O… thành câu thụ động S + V + being + P.P2 +…

Ví dụ:

Chủ động: She remember people taking her lớn the zoo.

Bị động: She remember being taken lớn the zoo.

4. đưa câu dữ thế chủ động dùng Bare-Infinitive (Động từ nguyên thể không có To) sau các V chỉ giác quan liêu thành câu bị động :

Câu công ty động

Câu bị động

S + see/ hear/ watch/ look/catch… + Sb + V + O…

Sb + be + seen/ heard/ watched/ looked/ caught… + to lớn – V + O…

Cách chuyển V thành lớn – V khi gửi sang câu bị động:

Ví dụ:

Chủ động: I sometimes see him go out.

Bị động: He is sometimes seen lớn go out.

5. đưa câu dữ thế chủ động có V-ing sau những V chỉ giác quan liêu sang bị động:

Câu công ty động

Câu bị động

S + see/ hear/ watch/ look/ catch… + Sb + V-ing + O…

Sb + be + seen/ heard/ watched/ looked/ caught/ …+ V-ing + O…

Ví dụ:Khi gửi sang bị động, V-ing vẫn giữ nguyên là V-ing

Chủ động

Bị động

I see him bathing her dog now.

He is seen bathing her dog now.

We heard her singing loudly.

She was heard singing loudly.

6. Gửi câu mệnh lệnh dữ thế chủ động thành bị động: sử dụng LET

Câu công ty động

Câu bị động

Khẳng định

V + O

Let + O + be + PP.2

Phủ định

Don”t + V + O

Don’t let + O + be + PP.2

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

Do the exercise!

Let the exercise be done!

Don”t leave him alone!

Don”t let him be left alone!

Ngoài ra, câu mệnh lệnh dữ thế chủ động cũng rất có thể chuyển thành tiêu cực với SHOULD trong một trong những tình huống:

Ví dụ:

Chủ động: Don’t use the oto in case it breaks down.

Bị động: The car shouldn’t be used in case it break down.

7. Mẫu câu dữ thế chủ động Don’t let + Somebody + V + you thành câu tiêu cực Don’t let + yourself + be + P.P2

Ví dụ:

Chủ động: Don”t let the others see you.

Bị động: Don”t let yourself be seen.

8. Mẫu câu chủ động It + be + adj + to – V + O… thành câu bị động It + be + adj + for O + to lớn be + P.P2…

Ví dụ:

Chủ động: It”s very difficult to study English.

Bị động: It”s very difficult for English khổng lồ be studied.

9. Mẫu câu chủ động It + be + my/ your/ her/ his/ our/ their… + duty + lớn – V + (O) thành câu thụ động I/ You/ She/ He/ We/ They + be + supposed + khổng lồ – V + (O)

Ví dụ:

Chủ động: It”s their duty to vày this job.

Bị động: They are supposed to vày this job.

10. Mẫu mã câu với have/ get:

Câu nhà động

Câu bị động

S + have + Somebody + V + O…

S + have + O + PP.2 + (by + Somebody)

S + get + Somebody + to – V + O…

S + get + O + to be + PP.2 (by + Somebody)

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

I had him repair my bike.

I had my bike repaired by him.

We get him khổng lồ look after our house when we are on business.

We get our house khổng lồ be looked after (by him) when we are on business.

11. Mẫu câu dữ thế chủ động S + make/ let/ help… + Somebody + V + O… thành câu thụ động Somebody + be + made/ helped + to-V + O…

Eg:

Chủ động: She made me work hard.

Bị động: I was made to work hard.

Chú ý:

Đối với mẫu mã câu chủ động với “to let” khi gửi sang bị động cần được thay thế bằng dạng tiêu cực của “Allow + to-V”:

Câu nhà động

Câu bị động

S + let + O + V + (O)

Sb + be + allowed + lớn V + O.

Ví dụ:

Chủ động: She let him enter the room.

Bị động: He was allowed to lớn enter the room.

12. Mẫu câu Sb + need/ deserve… + to-V + Somethings +… thành câu thụ động Somethings + need/ deserve… + V-ing + …

Ví dụ:

Chủ động: We need to lớn water the plants everyday.

Bị động: The plants need watering everyday.

13. Câu bị động có động từ bỏ tường thuật

Chủ động: S1 + V1 + that + S2 + V2 + O + …

Một số từ tường thuật (Reporting Verbs = V1) hay gặp: Think, consider, know, believe, say, suppose, suspect, rumour, declare…Đối với loại câu này, S hay là People/ They…

Có thể đổi khác câu chủ động này thành câu thụ động theo những trường phù hợp sau:

a. V1 ở hiện tại đơn – V2 sau That cũng ở bây giờ đơn

Câu công ty động

Câu bị động

S1 + V1-s/es + that + S2 + V-s/es + O + …

It is + PP.2 của V1 + that + S2 + V-s/es + O + …

S2 + am/ is/ are + PP2 của V1 + to + V + …

Ví dụ:

Chủ động: People say that he always drink a lot of wine.

Bị động: It is said that he always drink a lot of wine. (Or: He is said to always drink a lot of wine.)

b. V1 ở lúc này đơn – V2 sau That nghỉ ngơi Quá khứ đơn

Câu công ty động

Câu bị động

S1 + V1-s/es + that + S2 + V-ed + O + …

It is + PP.2 của V1 + that + S2 + V-ed + O + …

S2 + am/ is/ are + PP.2 của V1 + khổng lồ + have + PP.2 của V-ed + O + …

Ví dụ:

Chủ động: Villagers think that he broke into her house.

Bị động: It is thought that he broke into her house. (Or: He is thought to lớn have broken into her house.)

c. V1 sống Quá khứ solo – V2 sau That cũng nghỉ ngơi Quá khứ đơn

Câu chủ động

Câu bị động

S1 + V1-ed + that + S2 + V-ed + O + …

It was + PP.2 của V1 + that + S2 + V-ed + O + …

S2 + was/were + PP.2 của V1 + khổng lồ + V + O + …

Ví dụ:

Chủ động: The police believed that the murderer died.Bị động: It was believed that the murderer died. (Or: The murderer was believed lớn die.)

Ngoài ra, còn tồn tại thể gặp gỡ một số trường phù hợp khác của chủng loại câu này

d. V1 ở lúc này đơn – V2 sau That ở lúc này tiếp diễn

Câu nhà động

Câu bị động

S1 + V1-s/es + that + S2 + am/ is/ are + V-ing + O + …

It is + PP.2 của V1+ that + S2 + am/ is/ are + V-ing + O + …

S2 + am/ is/ are + PP2 của V1 + khổng lồ + be + V-ing + O + …

Ví dụ:

Chủ động: They think that she is living in London

Bị động: It is thought that she is living in London. (Or: She is thought khổng lồ be living in London.)

e. V1 ở bây giờ đơn – V2 sau That sinh hoạt Quá khứ tiếp diễn

Câu chủ động

Câu bị động

S1 + V1-s/es + that + S2 + was/ were + V-ing + O + …

It is + PP2 của Reporting Verb + that + S2 + was/ were + V-ing + O + …

S2 + am/ is/ are + PP2 of Reporting Verb + to lớn + have + been + V-ing + O + …

Ví dụ:

Chủ động: We think that they were doing homework.

Bị động: It is thought that they were doing homework. (Or: They are thought lớn have been doing homework.)

Chú ý:

Nếu V sống mệnh đề trước và sau “That” trong câu dữ thế chủ động được phân chia cùng thời thì khi chuyển sang bị động, ta cần sử dụng “to-V”

Ví dụ:

Chủ động: They rumored that the man killed his wife.

Bị động: The man is rumored to lớn kill his wife.

Nếu V nghỉ ngơi mệnh đề trước cùng sau “That” trong câu chủ động được chia ở 2 thì không giống nhau, khi chuyển thành bị động, ta dùng “to + have + PP.2”

Ví dụ:

Chủ động: They rumor that the man killed his wife.

Bị động: The man is rumored lớn have killed his wife.

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 18 Sgk Toán 10 : Bài 4, Bài 2 Trang 18 Sgk Đại Số 10

Trên phía trên là cục bộ kiến thức về câu bị động (Passive Voice) nhưng mà Edu2Review đang tổng hợp với gửi mang lại bạn. Hy vong, qua nội dung bài viết này các bạn có thêm nhiều kiến thức và hoàn thành hơn phần ngữ pháp giờ Anh của mình. Các bạn cũng đừng quên luyện tập liên tiếp để trau dồi và thực hiện chúng giỏi hơn giúp cho bạn sớm từ tin tiếp xúc tiếng Anh mỗi ngày.