Bài học trình làng nội dung: Hệ trục tọa độ. Một kiến thức không thật khó tuy nhiên đòi hỏi các bạn học sinh yêu cầu nắm được cách thức để giải quyết và xử lý các bài xích toán. Dựa vào cấu tạo SGK toán lớp 10, circologiannibrera.com vẫn tóm tắt lại hệ thống kim chỉ nan và trả lời giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Hy vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu dụng giúp những em học tập giỏi hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Hệ trục tọa độ lớp 10

*

A. Tổng phù hợp kiến thức

I. Hệ trục tọa độ

Hệ trục tọa độ $(O;overrightarrowi;overrightarrowj)$ có hai trục $(O;overrightarrowi)$ và $(O;overrightarrowj)$. Ký kết hiệu: Oxy.Điểm O là gốc chung tọa độ.$(O;overrightarrowi)$ call là trục hoành. Ký hiệu: Ox.$(O;overrightarrowj)$ điện thoại tư vấn là trục tung. Ký kết hiệu: Oy.$left | overrightarrowi ight |=left | overrightarrowj ight |=1$

1. Tọa độ của vectơ

Nếu $overrightarrowu=(x;y)$ ,ta có:
$overrightarrowu=xoverrightarrowi+yoverrightarrowj$
Nếu $overrightarrowu=(x;y)$ , $overrightarrowu"=(x";y")$ , ta có:
$overrightarrowu=overrightarrowu"left{eginmatrixx=x" và \ y=y" và endmatrix ight. $

2. Tọa độ của một điểm

Cho hai điểm $A(x_A;y_A)$ và $B(x_B;y_B)$ ,ta có:
$overrightarrowAB=(x_B-x_A;y_B-y_A)$

3. Tọa độ của những vectơ $overrightarrowu+overrightarrowv$ , $overrightarrowu-overrightarrowv$ , $koverrightarrowu$

Cho $overrightarrowu=(u_1;u_2)$ , $overrightarrowv=(v_1;v_2)$ , ta có:

$overrightarrowu+overrightarrowv=(u_1+v_1;u_2+v_2)$

$overrightarrowu-overrightarrowv=(u_1-v_1;u_2-v_2)$

$koverrightarrowu=(ku_1;ku_2)$

Chú ý: 

Hai vectơ $overrightarrowu;overrightarrowv$ cùng phương  $left{eginmatrixu_1=kv_1 & \ u_2=kv_2 và endmatrix ight.$

II.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hàm Số Liên Tục Nâng Cao Bài 8: Hàm Số Liên Tục

Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng. Tọa độ của giữa trung tâm tam giác

Với $I(x_I;y_I)$ là trung điểm đoạn thẳng AB có $A(x_A;y_A)$ và $B(x_B;y_B)$ , ta có:
$x_I=fracx_A+x_B2 ; y_I=fracy_A+y_B2$
Với $G(x_G;y_G)$ là trung tâm tam giác ABC gồm $A(x_A;y_A)$ , $B(x_B;y_B)$ cùng $C(x_C;y_C)$ , ta có:

$x_G=fracx_A+x_B+x_C3$ ;