Giải bài xích tập trang 58, 59 bài bác 1 Định lí Talet trong tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của những cặp đoạn thẳng tất cả độ nhiều năm như sau:...

Bạn đang xem: Giải sgk toán 8 tập 2


Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của những cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) AB = 5cm cùng CD 15 cm;

b) EF = 48 centimet và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m và MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta tất cả AB = 5cm với CD = 15 cm

 (fracABCD) = (frac515) = (frac13).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

 (fracEFGH) = (frac48160) = (frac310)

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

 (fracPQMN) = (frac12024) = 5.

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường hòa hợp sau(h.7):

*

Giải:

a) MN // BC => (fracBMAM) = (fracCNAN)

Mà công nhân = AN= 8.5 - 5= 3.5

nên (fracx4) = (frac3.55) => x = (frac4.3,55) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => (fracDPPE) = (fracDQQF)

Mà QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15

Nên 

(fracx10,5) = (frac915) => x = (frac10,5.915) = 6,3

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracABCD) = (frac34) và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Giải:

Ta có: (fracABCD) = (frac34) nhưng mà CD= 12cm nên

(fracAB12) = (frac34) => A= (frac12.34) = 9

Vậy độ nhiều năm AB= 9cm.

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ nhiều năm cùa AB vội 5 lần độ lâu năm của CD cùng độ nhiều năm của A"B" vội vàng 12 lần độ nhiều năm của CD. Tính tỉ số của hai đoạn trực tiếp AB cùng A"B".

Giải:

Độ dài AB vội vàng 5 lần độ lâu năm CD bắt buộc AB= 5CD.

Độ dài A"B" cấp 12 lần độ dài CD phải A"B"= 12CD.

=> Tí số của nhì đoạn trực tiếp AB và A"B" là: 

(fracABA"B")= (frac5CD12CD) = (frac512)

Bài 4 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracAB"AB) = (fracAC"AC) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) (fracAB"B"B) = (fracACC"C)"

b) (fracBB"AB) = (fracCC"AC).

Xem thêm: Giải Bài 6.2 Sbt Vật Lý 9 - Giải Bài Tập Vật Lý 9 Sbt Bài 6

*

Giải: 

a) Ta có: 

(fracAB"AB) = (fracAC"AC) => (fracACAC") = (fracABAB")

=> (fracACAC") - 1 = (fracAC-AC"AC") = (fracAB-AB"AB") 

=> (fracCC"AC") = (fracB"BAB") => (fracAB"BB") = (fracAC"CC")

b) Vì (fracAB"AB) = (fracAC"AC) mà AB" = AB - B"B, AC" = AC - C"C.

(fracAB-BB"AB) = (fracAC -CC"AC) => 1 - (fracB"BAB) = 1 - (fracC"BAC)