Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (119.13 KB, 9 trang )


Giải bài bác tập SBT trang bị lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Bài 1 trang 9 sách bài xích tập vật Lí 9:

Hai năng lượng điện trở R1 và R2 và ampe kế được mắc nối liền với nhau vào nhì điểm A với B.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 9 bài 4

a) Vẽ sơ đồ gia dụng mạch điện trên

b) đến R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện vắt của đoạn mạch

AB theo nhì cách.

Lời giải:

a) Sơ trang bị mạch điện như hình dưới:

b) Tính hiệu điện ráng theo hai cách:

Cách 1: U1 = I1R1 = 1V; U2 = I2R2 = 2V; vì chưng mạch được mắc nối liền nên I = I1 =

I1 nên UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V.

Cách 2: Ta gồm Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

UAB = IRtđ = 0,2 × 15 = 3V.

Bài 2 trang 9 sách bài tập thiết bị Lí 9:

Một điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện chũm 12V

a) Tính cường độ dịng năng lượng điện chạy qua điện trở đó

b) mong muốn kiểm tra tác dụng tính trên, ta hoàn toàn có thể dùng ampe kế nhằm đo. Muốn ampe kếchỉ đúng giá trị cường độ dòng điện sẽ tính được buộc phải có điều kiện gì so với ampekế? vày sao?

Lời giải:

a) độ mạnh dịng năng lượng điện chạy qua năng lượng điện trở là:

I = U/R = 12/10 = 1,2A.


(2)

Bài 3 trang 9 sách bài tập đồ vật Lí 9:

Có mạch điện bao gồm sơ trang bị như hình 4.1, trong số đó điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu

điện cụ giữa hai đầu đoạn mạch AB bởi 12V.

a) Số chỉ của vôn kế cùng ampe kế là bao nhiêu?

b) chỉ cách hai năng lượng điện trở trên đây, nêu hai giải pháp làm tăng cường độ loại điện trongmạch lên gấp cha lần (có thể thay đổi UAB)

Lời giải:

a) Ta tất cả số chỉ của ampe kế là: I = UAB/Rtđ = UAB/(R1 + R2) = 12/30 = 0,4A; U =

IR1 = 0,4.10 = 4V.

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.


b) cách 1:

Giữ nguyên hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp nhưng tăng hiệu điện cụ của đoạn mạch lêngấp 3 lần.

Cách 2:

Chỉ mắc điện trở R1 = 10Ω ở trong mạch, giữ hiệu điện núm như ban đầu.

Bài 4 trang 9 sách bài bác tập đồ gia dụng Lí 9:

Cho mạch điện tất cả sơ đồ vật như hình 4.2, trong những số đó có năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω. Vôn

kế chỉ 3V

a) Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu?


(3)

Lời giải:

a) Số chỉ của ampe kế là: I = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

b) Hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = IRtđ = I(R1 + R2) = 0,2.20 = 4V.

Bài 5 trang 10 sách bài tập vật Lí 9:

Ba năng lượng điện trở có giá trị là 10Ω, 20Ω , 30Ω. Có thể mắc những điện trở này như vậy nàovào mạch tất cả hiệu điện cố 12V nhằm dịng năng lượng điện trong mạch tất cả cường độ 0,4A? Vẽ sơđồ giải pháp mắc đó.

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch là: Rtđ = U/I = 12/0,4 = 30Ω

Có ba cách mắc điện trở đó vào mạch. Cách thứ nhất là chỉ mắc điện trở R = 30Ωtrong đoạn mạch; giải pháp thứ nhì là mắc hai năng lượng điện trở R = 10Ω với R = 20Ω nối tiếpnhau trong đoạn mạch. Giải pháp thứ cha là mắc cha điện trở R = 10Ω thông liền nhau.

Bài 6 trang 10 sách bài tập đồ vật Lí 9:

Cho hai năng lượng điện trở R1 = 20Ω chịu được dịng điện tất cả cường độ về tối đa là 2A và R2 =

40Ω chịu được dịng điện tất cả cường độ buổi tối đa 1,5A. Hiệu điện thế về tối đa rất có thể đặtvào hai đầu đoạn mạch có R1 thông liền R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V


(4)

Chọn C. 90V

Hướng dẫn: lúc R1, R2 mắc thông suốt thì dịng năng lượng điện chạy qua hai điện trở có cùng

cường độ. Vì vậy đoạn mạch này chỉ chịu đựng được cường độ cái điện buổi tối đa là: U = Ix Rtđ = I x (R1 + R2)= 1,5A.

Vậy hiệu điện thế buổi tối đa là: U = 1,5 × (20 + 40) = 90V.

Bài 7 trang 10 sách bài xích tập đồ Lí 9:

Ba điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc nối tiếp nhau vào hiệu năng lượng điện thế

12V

a) Tính điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện rứa giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b) Ta có cường độ loại điện chạy qua dây dẫn: I = U/R = 12/30 = 0,4A.

Hiệu điện cố gắng giữ nhị đầu mỗi điện trở là:

U1 = IR1 = 0,4 × 5 = 2V

U2 = IR2 = 0,4 × 10 = 4V

U3 = IR3 = 0,4 × 15 = 6V

Bài 8 trang 10 sách bài xích tập vật dụng Lí 9:

Đặt hiệu điện cầm U = 12V vào nhị đầu đoạn mạch tất cả điện trở R1 = 40Ω cùng R2 =

80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ loại điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A


(5)

Chọn A. 0,1A.

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch này là: I = U/Rtđ = U/(R1 + R2) = 12/(40 + 80)

= 0,1A

Bài 9 trang 10 sách bài bác tập thiết bị Lí 9:

Một đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối liền với nhau. Cho dòng

điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thế giữa nhì đầu điện trở R1 là 3V.

Hỏi hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Hướng dẫn: do hai năng lượng điện trở mắc nối liền với nhau cần ta có: U1/U2 = (IR1)/(IR2 ) =

R1/(1,5R1)

⇒ U2 = 1,5U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

Bài 10 trang 10 sách bài tập vật dụng Lí 9:

Phát biểu nào dưới đây không đúng so với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nốitiếp?

A. Cường độ loại điện là hệt nhau tại số đông vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện nuốm giữa nhì đầu đoạn mạch bởi tổng các hiệu điện thế giữa nhì đầumỗi điện trở mắc trong khúc mạch

C. Hiệu điện núm giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện núm giữa nhị đầu mỗi điệntrở mắc trong mạch


(6)

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện nuốm giữa nhì đầu đoạn mạch bởi hiệu điện gắng giữa hai đầu mỗiđiện trở mắc trong đoạn mạch vày trong đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếpthì hiệu điện cố gắng giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa nhì đầumỗi năng lượng điện trở mắc trong đoạn mạch.

Bài 11 trang 11 sách bài xích tập thứ Lí 9:

Đoạn mạch gồm các điện trở mắc tiếp liền là đoạn mạch khơng có điểm lưu ý nàodưới đây?

A. Đoạn mạch gồm có điểm nối chung của khá nhiều điện trở

B. Đoạn mạch có những điểm nối tầm thường của hai năng lượng điện trở

C. Cái điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch bao gồm cùng cường độ

D. Đoạn mạch tất cả những điện trở mắc tiếp tục với nhau cùng khơng bao gồm mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn B. Đoạn mạch bao hàm điểm nối bình thường chỉ của hai điện trở. Vì chưng đoạn mạchgồm những điện trở mắc thông liền là đoạn mạch bao gồm điểm nối thông thường của nhiềuđiện trở.

Bài 12 trang 11 sách bài tập trang bị Lí 9:

Đặt một hiệu điện cố kỉnh UAB vào hai đầu đoạn mạch có hai điện trở R1 cùng R2 mắc


nối tiếp. Hiệu điện nắm giữa hai đầu mỗi điện trở khớp ứng là U1, U2. Hệ thức nào

sau đấy là không đúng?

A. RAB = R1 + R2

B. IAB = I1 = I2

C. U1/U2 = R2/R1

D. UAB = U1 + U2

Lời giải:

Chọn C bởi vì hiệu điện ráng giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ trọng thuận với năng lượng điện trở đó: U1/U2


(7)

Bài 13 trang 11 sách bài tập đồ Lí 9:

Đặt một hiệu điện nỗ lực U vào nhì đầu một đoạn mạch gồm sơ đồ gia dụng như bên trên hình 4.3,trong đó các điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K

đóng to hơn hay nhỏ dại hơn từng nào lần so với khi công tắc K mở?

A. Nhỏ dại hơn 2 lần

B. To hơn 2 lần

C. Nhỏ dại hơn 3 lần

D. Lớn hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. To hơn ba lần.

Bài 14 trang 11 sách bài bác tập đồ dùng Lí 9:

Đặt một hiệu điện thay U = 6V vào nhị đầu đoạn mạch gồm tía điện trở R1 = 3Ω, R2

= 5Ω, R3 = 7Ω mắc nối tiếp.

a) Tính độ mạnh dịng điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch bên trên đây

b) trong các ba năng lượng điện trở đã cho, hiệu điện núm giữa hai dầu điện trở làm sao là bự nhất?Vì sao? Tính trị số của hiệu điện thế lớn nhất này

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do bố điện trở mắc thông liền nên cường độ chiếc điện chạy qua mỗi điện trở: I =I1 = I2 = U/Rtđ = 6/15 = 0,4A.

b) Hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 là U3 = 0,4 × 7 = 2,8V do I khơng thay đổi nếu R bự ⇒ U lớn.

Bài 15 trang 12 sách bài bác tập đồ vật Lí 9:

Đặt một hiệu điện cầm cố U vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm sơ thiết bị như trên hình 4.4 trongđó năng lượng điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω.


a) cho thấy số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở với khi K đóng góp hơn kém nhau 3lần. Tính điện trở R3


(8)

Lời giải:

a) Ta có:

⇒ R3 = 18Ω

b) Rtđ = R1 + R2 + R3 = 27Ω

⇒ Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở: I = U/Rtđ = 5,4/27 = 0,2A.

Xem thêm: Elcb Là Gì, Tìm Hiểu Về Thiết Bị Chống Giật Bình Nóng Lạnh, Elcb Là Gì

Bài 16 trang 12 sách bài bác tập đồ Lí 9:

Đặt một hiệu điện cố kỉnh U vào hai đầu một quãng mạch tất cả sơ đồ gia dụng như trên hình 4.5.Khi đóng cơng tắc K vào địa điểm 1 thì ampe kế tất cả số chỉ I1 = I, khi đưa cơng tắc

này sang vị trí số 2 thì ampe kế bao gồm số chỉ cần I2 = I/3, cịn khi gửi K sang địa chỉ 3

thì ampe kế có số chỉ I3 = I/3. Cho biết R1 = 3Ω, hãy tính R2 cùng R3.

Lời giải:

+) lúc K đóng ở phần 1: I1 = I; R1 = 3Ω. (1)

+) Khí K ở phần 2: I2 = I/3; R = R1 + R2 = 3 + R2 (2)


(9)

Từ (1) ⇒ U = I1.R1 = 3I (1")


Từ (2) ⇒ U = I2 (3 + R2) = I/3(3 + R2) (2")

Từ (3) ⇒ U = I3 (3 + R2 + R3) = I/8(3 + R2 + R3) (3")

Thay (1") cùng (2") ⇒ 3I = I/3 (3 + R2 ) ⇒ R2 = 6Ω

Thay (1") và R2 vào (3") ⇒ 3I = I/3(3 + 6 + R3) ⇒ R3 = 15Ω


Tài liệu liên quan


*
vận dụng Lý luận hình thái KT – XH nhằm phân tích vai trò ở trong nhà nước so với nền KT 25 1 2
*
LÝ LUẬN phổ biến VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU , XUẤT KHẨU THỦY SẢN ĐỐI VỚI NỀN tởm TẾ VIỆT nam giới 49 1 3
*
BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM mang lại XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN VẬT TƯ 19 449 0
*
MỘT SỐ LÝ LUẬN tầm thường VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ VAI TRÒ CỦA NGUỒN VỐN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG vào NỀN ghê TẾ THỊ TRƯỜNG 29 444 0
*
cơ sở lý luận về DOANH NGHIệP ko kể QUốC DOANH và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DOANH NGHIệP ngoại trừ QUốC DOANH 33 547 0
*
tư liệu SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH ( A1) ppt 133 1 11
*
tư liệu SÁCH BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2 pdf 168 13 309
*
kinh tế học vĩ mô: triết lý và ứng dụng cơ chế bài giảng ngôi trường phái truyền thống và kinh tế học theo Keynes pptx 3 433 0
*
Lý luận tầm thường về tài chính tư nhân cùng vai trò của nó - 6 pot 7 506 0
*
Lý luận tầm thường về kinh tế tư nhân và vai trò của nó - 4 ppt 7 395 2
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(149.98 KB - 9 trang) - mua Giải sách bài xích tập đồ vật lý 9 bài xích 4: Đoạn mạch thông liền - Giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 bài bác 4
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×