Bạn đang xem: Chuyên Đề Bất Phương Trình Lớp 10 nâng cao Chương 4, bài Tập Bất Phương Trình nâng cao Lớp 10 trên circologiannibrera.com

Nhị thức bậc nhất (đối cùng với

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

luôn luôn đúng với tất cả .

Dạng 4 Giải bất phương trình chứa ẩn trong dấu quý hiếm tuyệt đối(GTTĐ)

· tựa như như giải phương trình đựng ẩn trong vết GTTĐ, ta thường thực hiện định nghĩa hoặc đặc điểm của GTTĐ để khử vệt GTTĐ.