*

*

Bài 16 - 17. Định khí cụ Jun - Len-xơ. Bài bác tập áp dụng định nguyên tắc Jun - Len-xơ

Câu 1 trang 42 SBT trang bị Lí 9 

Định vẻ ngoài jun – len – xơ cho thấy thêm điện năng chuyển đổi thành.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 16-17

A. Cơ năng

B. Tích điện ánh sáng

C. Hóa năng

D. Nhiệt độ năng

Lời giải:

Chọn D. Định công cụ jun – len – xơ cho biết thêm điện năng biến hóa thành nhiệt độ năng.

Câu 2 trang 42 SBT thiết bị Lí 9 

Câu tuyên bố nào sau đây không đúng ?

Nhiệt lượng lan ra sống dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ thuận cùng với cường độ chiếc điện với điện trở của dây dẫn với với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua

B. Tỉ trọng thuận cùng với bình phương cường độ loại điện, với điện trở dây dẫn với với thời gian dòng điện chạy qua

C. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với bình phương hiệu điện thế giữa nhì đầu dây dẫn, với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua với tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn

D. Tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện cầm giữa hai đầu dây dẫn, cùng với cường độ mẫu điện cùng với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua

Lời giải:

Chọn A. Phạt biểu không đúng : nhiệt lượng lan ra ở dây dẫn khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua tỉ trọng thuận cùng với cường độ dòng điện, với năng lượng điện trở của dây dẫn với với thời gian dòng điện chạy qua

Nhiệt lượng lan ra ngơi nghỉ dây dẫn khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua tỷ lệ thuận cùng với bình phương cường độ cái điện, với điện trở của dây dẫn và thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua.

Hệ thức: Q = I2.R.t (trong đó: I là cường độ dòng điện (A), R là điện trở dây dẫn (Q), t là thời gian dòng năng lượng điện chạy qua (s), Q là nhiệt độ ìượng lan ra (J)).

Mặt khác:

*

Câu 3 trang 42 SBT vật Lí 9 

Cho hai năng lượng điện trở R1 và R2. Hãy minh chứng rằng:

Khi cho dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc thông suốt thì sức nóng lượng lan ra làm việc mỗi điện trở này tỉ trọng thuận với những điện trở đó: 

*

Khi cho loại điện chạy qua đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc tuy nhiên song thì sức nóng lượng tỏa ra sinh sống mỗi điện trở này tỉ lệ nghịch với các điện trở đó: 

*

Lời giải:

a) vày R1và R2mắc thông suốt nên chúng có cùng cường độ mẫu điện chạy qua. Gọi nhiệt lượng tỏa ra ở các điện trở này khớp ứng là Q1 và Q2.

Ta có: 

*

vì I1 = I2 (R1 nối tiếp với R2) cùng t1 = t2 suy ra 

*
.

b) do R1và R2mắc song song cùng với nhau đề xuất hiệu điện cầm cố U thân hai đầu của chúng là như nhau.

Ta có: 

*

 vì U1 = U2 (R1 song tuy nhiên với R2 )và t1 = t2

Suy ra 

*

Câu 4 trang 42 SBT đồ dùng Lí 9 

Một đoạn mạch tất cả hai dây dẫn mắc nối tiếp, một dây bằng nikêlin dài 1m tất cả tiết diện 1mm2 và dây kia bởi sắt dài 2m tất cả tiết diện 0,5mm2 Khi cho cái điện chạy qua đoạn mạch này trong thuộc nột thời hạn thì dây như thế nào tỏa ra những nhiệt lượng hơn.? bởi vì sao? Biết điện trở suất của Nikêlin là 0,40.10-6Ωm và điện trở suất của sắt là 12,0.-8Ωm.

Tóm tắt:

Dây 1: S1 = 1mm2 = 1.10-6m2; l1 = 1m; ρ1 = 0,40.10-6Ω.m

Dây 2: S2 = 0,5mm2 = 0,5.10-6m2; l2 = 2m; ρ2 = 12.10-8Ω.m

Hai dây nối tiếp; đối chiếu Q1 và Q2?

Lời giải:

Điện trở của dây nikelin là:

*

Điện trở của dây sắt là:

*

Vì hai dây dẫn mắc nối tiếp với nhau nên bao gồm I1 = I2 = I

và R2 > R1 nên ta bao gồm Q2 > Q1. Vậy dây fe tỏa ra những nhiệt lượng hơn.

Câu 5 trang 42 SBT vật dụng Lí 9 

Một dây dẫn tất cả điện trở 176Ω được mắc vào hiệu điện núm 220V. Tính sức nóng lượng vị dây tỏa ra trong 1/2 tiếng theo đơn vị jun và đơn vị chức năng calo.

Lời giải:

Nhiệt lượng bởi vì dây tỏa trong nửa tiếng là:

Q =(U2 t) / R =(2202.30.60) / 176 = 495000J = 118800cal.

Câu 6 trang 43 SBT vật dụng Lí 9 

Một bếp điện được áp dụng với hiệu điện thay 220V thì loại điện chạy qua phòng bếp có cường độ 3A. Dùng phòng bếp này thì đun sôi được 2 lít nước từ nhiệt độ độ ban sơ 20oC trong thời hạn 20 phút. Tính năng suất của nhà bếp điện, biết nhiệt dung riêng biệt của nước là c = 4200J/Kg.K

Tóm tắt:

U = 220V; I = 3A; V = 2 lít nước ↔ m = 2kg;

T0 = 20oC; t = 20 phút = 1200s; c = 4200J/kg.K, nước sôi T = 100oC;

Hiệu suất H = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng mà nhà bếp tỏa ra trong đôi mươi phút là:

Qtp = U.I.t = 220.3.20.60 = 792000J

Nhiệt lượng cần cung ứng để đun sôi lượng nước này là:

Qi = m.c.(T - T0) = 2.4200.(100 – 20) = 672000J.

Hiệu suất của phòng bếp là:

H = Qi / Qtp = 672000 / 792000.100 = 84,8%.

Câu 7 trang 43 SBT thứ Lí 9 

Đặt một hiệu điện thế U vào nhì đầu của một điện trở R thì cường độ chiếc điện chạy qua là I. Phương pháp nào tiếp sau đây không bắt buộc là công thức tính nhiệt độ lượng tỏa ra bên trên dây dẫn trong thời hạn t?

A. Q = Ut / I

B. Q = UIt

C. Q = Ut2/ R

D. Q = I2Rt

Lời giải:

Chọn A. Q = Ut / I

Câu 8 trang 43 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Mắc dây dẫn vào một hiệu điện vậy không đổi. Trong cùng nột thời gian thì sức nóng lượng lan ra bên trên dây dẫn phụ thuộc vào như nạm nào vào điện trở dây dẫn?

A. Tăng gấp đôi khi điện trở ủa dây dẫn tạo thêm gấp đôi

B. Tăng gấp thỉnh thoảng điện trở dây dẫn sụt giảm một nửa

C. Tăng gấp tư khi điện trở dây dẫn sụt giảm một nửa

D. Giảm sút một nửa khi năng lượng điện trở dây dẫn tăng thêm gấp bốn

Lời giải:

Chọn B. Do nhiệt lượng lan ra trên dây dẫn: 

*

nên khi sút điện trở đi một phần thì nhiệt lượng Q tăng gấp đôi.

Câu 9 trang 43 SBT đồ dùng Lí 9 

Nếu đồng thời sút điện trở dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng năng lượng điện và thời gian dòng năng lượng điện qua dây dẫn đi một phần hai thì sức nóng lượng tỏa ra trên dây sẽ biến hóa như cầm nào?

A. Giảm sút 2 lần

B. Giảm sút đi 4 lần

C. Sụt giảm 8 lần

D. Giảm sút 16 lần

Lời giải:

Chọn D. Vì:

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian t là:

Q = I2.R.t

Khi R’ = R/2; I’ = I/2; t’ = t/2 thì:

*

Chọn D. Nếu đồng thời giảm điện trở dây dẫn, cường độ loại điện và thời gian dòng điện và thời hạn dòng điện qua dây dẫn đi một phần hai thì nhiệt độ lượng lan ra bên trên dây sẽ giảm đi 16 lần

Câu 10 trang 43 SBT vật dụng Lí 9 

Dòng điện bao gồm cường độ 2mA chạy sang 1 điện trở 3kΩ trong thời gian 10 phút thì nhiệt lượng tỏa ra ở năng lượng điện trở này còn có giá trị bên dưới đây?

A. Q = 7,2J

B. Q = 60J

C. Q = 120J

D. Q = 3600J

Tóm tắt:

I = 2mA = 2.10-3A; R = 3kΩ = 3000Ω; t = 10 phút = 600s; Q = ?

Lời giải:

Chọn A. Q = 7,2J

Nhiệt lượng lan ra ở điện trở này còn có giá trị:

Q = I2. R.t = (2.10-3)2. 3000.600 = 7,2J

Câu 11 trang 43 SBT đồ dùng Lí 9

Thời gian đung sôi 1,5 lít nước của một ấm điện là 10 phút. Hiệu điện cầm giữa nhì đầu dây nung của nóng là 220V. Tính điện trở của dây nung này, hiểu được nếu tất cả nhiệt lượng hao tầm giá để đung sôi 1 lít nước bắt buộc nhiệt lượng là 420000J?

Tóm tắt:

V = 1,5 lít ↔ m = 1,5kg; U = 220V; t = 10 phút = 600s

V0 = 1 lít ↔ m0 = 1kg; Q0 = 420000J; R = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng quan trọng để hâm nóng 1 lít nước là: Q0 = m0.c.Δto

Nhiệt lượng quan trọng để hâm nóng 1,5 lít nước là:

Q = m.c.Δto = 1,5m0.c. Δto = 1,5.Q0 = 630000 (J) (vì m = 1,5kg = 1,5.m0)

Mặt khác: 

*

→ Điện trở của dây nung: 

*

Câu 12 trang 44 SBT thứ Lí 9 

Khi mắc một bàn là vào hiệu điện rứa 110V thì chiếc điện chạy qua nó nó tất cả cường độ 5A. Bàn là này được sử dụng trung bình 15 phút mỗ ngày

a) Tính hiệu suất tiêu thụ của bàn là này theo đơn vị chức năng W

b) Tính năng lượng điện năng mà lại bàn là này tiêu thụ trong 30 ngày tính theo đơn vị chức năng kW.h

c) Tính sức nóng lượng bàn là lan ra trong 30 ngày theo đơn vị chức năng kJ, cho rằng điện năng cơ mà bàn là này tiêu tốn được chuyển đổi hoàn toàn thành sức nóng năng

Tóm tắt:

U = 110V; I = 5A; t0 = 15 phút = 0,25h = 900s; t = 30.0,25 = 7,5h = 27000s

a) phường = ?W;

b) A = ? kW.h

c) Q = ? kJ

Lời giải:

a) hiệu suất tiêu thụ của bàn là: p. = U.I = 110.5 = 550W = 0,55kW

b) Điện năng nhưng mà bàn là tiêu thụ trong 30 ngày:

A = P.t = 0,55kW.7,5h = 4,125 kW.h

c) nhiệt lượng lan ra của bàn là:

Q = 4,125 kW.h = 4,125.1000.3600 = 14850000(J) = 14850 kJ

Câu 13 trang 44 SBT vật Lí 9 

Một bình rét lạnh tất cả ghi 220V – 1100W được áp dụng với hiệu điện cầm 220V

a) Tính cường độ chiếc điện chạy qua bình lúc đó

b) Tính thời gian để bình đung nóng 10 lít nước từ ánh nắng mặt trời 20oC, biết sức nóng dung riêng rẽ của nước là 4200J/kg.K cùng nhiệt lượng bị hao tầm giá là hết sức nhỏ

c) Tính chi phí điện buộc phải trả đến việc thực hiện bình như trên trong 30 ngày , biết rằng thời hạn sử dụng trung bình hàng ngày là 1 giờ, và giá thành điện là 1000đ/kW.h

Tóm tắt:

Uđm = 220V; Pđm = 1100W; U = 220V

a) I = ?;

b) V = 10 lít ↔ m = 10kg; T1= 20oC, nước sôi T2= 100oC; c = 4200J/kg.K; t = ?

c) t0= 1h; t’ = 1.30 = 30h; 1000đ/kW.h; chi phí = ?đồng

Lời giải:

a) vày Uđm= U = 220V nên hiệu suất tiêu thụ của bình nóng lạnh lẽo bằng công suất định mức: p. = Pđm= 1100W

Cường độ cái điện qua bình:

P = I.U ⇒ I = P/U = 1100/220 = 5A

b) nhiệt độ lượng quan trọng để hâm sôi 10 lít nước từ bỏ 20oC là:

Q = m.c.(T2 – T1) = 10.4200.(100oC – 20oC) = 3,36.106 J

Vì nhiệt lượng bị hao phí là rất nhỏ nên Q = A = P.t

→ thời gian đun sôi 10 lít nước:

*

 ≈ 50 phút 55 giây.

c) Điện năng tiêu thụ của bình trong một mon là:

A = P.t’ = 1,1kW.30h = 33kW.h

Tiền buộc phải trả: T = 33.1000 = 33000 đồng.

Câu 14 trang 44 SBT trang bị Lí 9 

Trong mùa đông, một lò sưởi gồm ghi 220V – 880W được sử dụng với hiệu điện nuốm 220V trong 4 giờ mỗi ngày.

Xem thêm: Cách Giải Các Dạng Bài Tập Lượng Giác Lớp 10 Cơ Bản, Bài Tập Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Hay

a) Tính năng lượng điện trở của dây nung lò sưởi và cường độ loại điện chạy qua nó khi đó

b) Tính nhiệt lượng mà lại lò sưởi này toả ra trong hàng ngày theo đơn vị kJ.

c) Tính chi phí điện nên trả cho vấn đề dùng lò sưởi như trên trong veo mùa đông, tổng số là 30 ngày. Cho rằng giá tiền năng lượng điện là 1000đ/kW.h

Tóm tắt:

ULđm = 220V; PLđm = 880W = 0,88kW; U = 220V; t0 = 4h = 4.3600 = 14400s

a) R = ?; I = ?

b) Q0= ?kJ

c) t = 4.30 = 120h; 1000đ/kW.h; tiền = ?đồng

Lời giải:

a) vì ULđm= U = 220V nên hiệu suất tiêu thụ của lò sưởi bằng hiệu suất định mức: p = PLđm= 880W