Hai điện trở R1 và R2 và ampe kế được mắc tiếp nối với nhau vào nhì điểm A cùng B.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 9 bài 4

a) Vẽ sơ thiết bị mạch điện trên

b) cho R1= 5Ω, R2= 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện nỗ lực của đoạn mạch AB theo nhị cách.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω;

I2 = 0,2 A; UAB = ?

Lời giải:

a) Sơ trang bị mạch điện như hình dưới:

*

b) Tính hiệu điện gắng theo nhì cách:

Cách 1: vày R1 và R2 ghép nối liền nên I1 = I2 = I = 0,2A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V;

→ UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu điện nỗ lực của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Đáp số: b) UAB = 3V

Câu 2 trang 9 SBT đồ vật Lí 9

Một điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện gắng 12V

a) Tính cường độ mẫu điện chạy qua năng lượng điện trở đó

b) ước ao kiểm tra công dụng tính trên, ta rất có thể dùng ampe kế nhằm đo. Mong muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ cái điện đang tính được phải có đk gì đối với ampe kế? vị sao?

Tóm tắt:

R = 10Ω; U = 12V

a) I = ?

b) Điều kiện của ampe kế nhằm I ko đổi? Giải thích

Lời giải:

a. Cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở là: I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b. Gọi Ra là năng lượng điện trở của ampe kế. Lúc đó cường độ loại điện chạy qua điện trở được tính bằng bí quyết sau: 

*

Muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ mẫu điện đang tính được (tức là cường độ dòng điện chạy qua điện trở không gắng đổi) thì ampe kế phải có điện trở rất nhỏ tuổi so với năng lượng điện trở của đoạn mạch, khi đó điện trở của ampe kế không ảnh hưởng đến năng lượng điện trở của đoạn mạch. Cái điện chạy qua ampe kế chính là cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch đã xét.

Câu 3 trang 9 SBT trang bị Lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình 4.1 SBT, trong những số ấy điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện chũm giữa hai đầu đoạn mạch AB bởi 12V.

*

a) Tính số chỉ của vôn kế cùng ampe kế.

b) chưa đến hai năng lượng điện trở bên trên đây, nêu hai biện pháp làm bức tốc độ chiếc điện trong mạch lên vội vàng 3 lần (Có thể chuyển đổi UAB).

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω; R2 = trăng tròn Ω; UAB = 12 V

a) Số chỉ Vôn kế cùng Ampe kế?

b) Nêu 2 cách để làm đến I´ = 3I

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của mạch là : Rtđ= R1+ R2 = 10 + 20 = 30 Ω

Cường độ dòng điện qua mạch là: 

*

Hiệu điện nắm giữa nhì đầu năng lượng điện trở R1: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

b) Ta có: 

*

 Do đó để I tăng lên gấp 3 lần thì ta thực hiện 2 biện pháp sau:

Cách 1: giữ nguyên hai điện trở mắc tiếp nối nhưng tăng hiệu điện gắng của đoạn mạch lên cấp 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36V

*

Cách 2: sút điện trở tương đương của toàn mạch đi 3 lần bằng phương pháp chỉ mắc điện trở R1 =10Ω sinh sống trong mạch, giữ hiệu điện cố gắng như ban đầu.

Khi kia R’tđ = R1 = 10 Ω

*

Đáp số: a) IA = 0,4 A; UV = 4V

Câu 4 trang 9 SBT trang bị Lí 9

Cho mạch điện có sơ thứ như hình 4.2 SBT, trong những số ấy có năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω Vôn kế chỉ 3V

*

a) Tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu điện vậy giữa nhì đầu AB của đoạn mạch.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 15 Ω; UV = 3 V

a) Số chỉ Ampe kế IA?

b) UAB= ?

Lời giải:

a. Do R1 và R2 ghép tiếp nối nên I1 = I2 = I = IA

Số chỉ của ampe kế là:

*

b. Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtđ= R1+ R2 = 5 + 15 = 20 Ω

Hiệu điện cố giữa nhì đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = I.Rtđ = 0,2.20 = 4V.

Đáp số: a) IA = 0,2 A; UAB = 4V

Câu 5 trang 10 SBT thiết bị Lí 9

Ba điện trở có những giá trị là 10 Ω, đôi mươi Ω, 30 Ω. Có thể mắc điện trở này như thê nào vào mạch gồm hiệu điện vắt 12V đế dòng điện vào mạch tất cả cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

Tóm tắt:

R1 = 10Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: cách mắc?

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch bao gồm hiệu điện gắng U = 12 V với cường độ dòng điện I = 0,4 A là: 

*

Có hai bí quyết mắc các điện trở kia vào mạch:

+ Cách đầu tiên là chỉ mắc năng lượng điện trở R3 = 30 Ω trong đoạn mạch;

*

+ bí quyết thứ hai là mắc hai điện trở R1 = 10 Ω cùng R2 = đôi mươi Ω nối tiếp nhau trong khúc mạch.

*

Câu 6 trang 10 SBT thứ Lí 9

Cho hai năng lượng điện trở R1 = 20Ω chịu được cái điện có cường độ tối đa là 2A cùng R2 = 40Ω chịu đựng được loại điện tất cả cường độ tối đa 1,5A. Hiệu năng lượng điện thế về tối đa rất có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 nối tiếp R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; I1max = 2A; R2 = 40Ω; I2max = 1,5A

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: Umax?

Lời giải:

Chọn câu C.

Khi R1,R2 mắc tiếp nối thì loại điện chạy qua hai năng lượng điện trở gồm cùng cường độ.

Do đó đoạn mạch này chỉ chịu đựng được cường độ dòng điện tối đa là:

Imax = I2max = 1,5A.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = trăng tròn + 40 = 60Ω

Vậy hiệu điện cố tôi đa là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90V.

Câu 7 trang 10 SBT vật Lí 9

Ba điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc thông suốt nhau vào hiệu điện chũm 12V

a) Tính điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện núm giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15 Ω; U = 12 V

a) Rtđ= ?;

b) U1= ?; U2= ?; U3 = ?

Lời giải:

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Vì bố điện trở ghép nối tiếp nên I1= I2= I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.

→ Hiệu điện cầm giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở là:

U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V

U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V

U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.

Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V

Câu 8 trang 10 SBT thứ Lí 9

Đặt hiệu điện cầm U = 12V vào nhì đầu đoạn mạch có điện trở R1 = 40Ω và R2 = 80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ mẫu điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A

Tóm tắt:

R1 = 40Ω; R2 = 80Ω; U = 12 V; I = ?

Lời giải:

Chọn A. 0,1A.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtd = R1 + R2 = 40 + 80 = 120 Ω

Cường độ mẫu điện chạy qua mạch này là:

*

Câu 9 trang 10 SBT vật Lí 9

Một đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối liền với nhau. Cho mẫu điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Tóm tắt:

R2 = 1,5R1; U1 = 3 V; U = ?

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Vì hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp với nhau cần ta có:

*

⇒ U2 = 1,5 U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

Hiệu điện núm giữa nhì đầu đoạn mạch là: U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

Câu 10 trang 10 SBT vật dụng Lí 9 

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ mẫu điện là tương đồng tại rất nhiều vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện gắng giữa nhì đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu mỗi điện trở mắc trong khúc mạch

C. Hiệu điện vậy giữa hai đầu đoạn mạch bởi hiệu điện núm giữa nhị đầu mỗi điện trở mắc trong mạch

D. Hiệu điện nạm giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong mạch tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở đó

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện thay giữa nhì đầu đoạn mạch bởi hiệu điện vắt giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch bởi vì trong đoạn mạch gồm các điện trở mắc thông suốt thì hiệu điện cụ giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện nắm giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong khúc mạch

Câu 11 trang 11 SBT vật dụng Lí 9

Đoạn mạch gồm những điện trở mắc thông liền là đoạn mạch không có điểm sáng nào dưới đây?

A. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung của đa số điện trở

B. Đoạn mạch bao hàm điểm nối phổ biến của hai điện trở

C. Mẫu điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch gồm cùng cường độ

D. Đoạn mạch tất cả những năng lượng điện trở mắc liên tục với nhau và không có mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn A. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung của không ít điện trở.

Vì đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch có những điểm nối chỉ của hai năng lượng điện trở. Nếu có điểm nối chung của nhiều điện trở thì sẽ có nhiều nhành rẻ, không tương xứng với đoạn mạch nối tiếp.

Câu 12 trang 11 SBT đồ Lí 9 

Đặt một hiệu điện gắng UAB vào nhị đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện cố giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức như thế nào sau đó là không đúng?

A. RAB= R1+ R2

B. IAB= I1= I2

C. U1/U2= R2/R1

D. UAB= U1+ U2

Lời giải:

Chọn C bởi hiệu điện ráng giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ trọng thuận với điện trở đó: U1/U2 = R1/R2

Câu 13 trang 11 SBT đồ gia dụng Lí 9 

*

Đặt một hiệu điện cố kỉnh U vào nhị đầu một đoạn mạch bao gồm sơ vật dụng như bên trên hình 4.3, trong các số đó các điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng to hơn hay nhỏ dại hơn từng nào lần đối với khi công tắc K mở?

A, nhỏ dại hơn 2 lần

B. To hơn 2 lần

C. Nhỏ tuổi hơn 3 lần

D. To hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. To hơn ba lần.

Khi công tắc nguồn K mở mạch tất cả R1 nt R2 nt ampe kế đề xuất điện trở tương tự của mạch là R = R1 + R2 = 9 đề xuất số chỉ của ampe kế là:

*

Khi công tắc K đóng thì R2 bị đấu tắt, mạch chỉ từ (R1 nt Ampe kế) buộc phải điện trở tương đương của mạch là R = R1 = 3 đề nghị số chỉ của ampe kế là: I2 = U/R1 = U/3

Ta có: 

*

nên số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K đóng lớn hơn 3 lần so với khi công tắc K mở.

Câu 14 trang 11 SBT thiết bị Lí 9 

Đặt một hiệu điện cụ U = 6V vào hai đầu đoạn mạch gồm cha điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 7Ω mắc nối tiếp.

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch bên trên đây

b) trong những ba điện trở sẽ cho, hiệu điện cố giữa nhị dầu điện trở như thế nào là lớn nhất? vị sao? Tính trị số của hiệu năng lượng điện thế lớn nhất này

Tóm tắt:

R1 = 3Ω; R2 = 5Ω; R3 = 7 Ω; U = 6 V

a) I1= ?; I2= ?; I3 = ?b) Umax= ?

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của mạch là: Rtđ= R1+ R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do tía điện trở mắc thông liền nên cường độ chiếc điện chạy qua mỗi điện trở là như nhau: I = I1 = I2 = U/Rtđ = 6/15 = 0,4A.

b) Hiệu điện thế lớn nhất là U3= I.R3= 0,4 × 7 = 2,8V bởi I không đổi bắt buộc nếu R phệ ⇒ U lớn.

Đáp số: a) I1 = I2 = I3 = I = 0,4A

b) Umax= U3= 2,8 V

Câu 15 trang 12 SBT thiết bị Lí 9 

Đặt một hiệu điện thế U vào nhì đầu đoạn mạch tất cả sơ đồ vật như trên hình 4.4 trong số đó điện trở R1 = 4Ω , R2 = 5Ω.

*

a) cho biết thêm số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở và khi K đóng hơn nhát nhau 3 lần. Tính năng lượng điện trở R3

b) cho thấy U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

R1 = 4Ω; R2 = 5Ω; U = 6 V

a) R3= ?Ωb) U = 5,4 V; Im= ?

Lời giải:

a) lúc K mở: mạch gồm R1, R2và R3 ghép nối liền nhau

→ Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + R3 = 9 + R3

Cường độ cái điện qua 3 điện trở là tương đồng nên số chỉ của ampe lúc này là:

*

Khi K đóng, điện trở R3 bị nối tắt phải mạch chỉ còn hai điện trở R1, R2 ghép nối tiếp.

Xem thêm: On Offer Là Gì - Chào Giá (Offer) Là Gì

→ Điện trở tương đương của đoạn mạch lúc K đóng góp là:

Rtđđ = R1 + R2 = 4 + 5 = 9 Ω

Số chỉ của ampe bây giờ là:

*

Từ (1) cùng (2) ta thấy Iđ > Im, cần theo đề bài bác ta có: Iđ = 3Im (3)

Từ (1), (2) với (3) ta có:

*

b) U = 5,4 V cùng khi K mở:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + 18 = 27Ω

Số chỉ của ampe hôm nay là:

*

Đáp số: a) R3 = 18Ω; b) Im = 0,2 A

Câu 16 trang 12 SBT thứ Lí 9 

Đặt một hiệu điện cầm cố U vào hai đầu một đoạn mạch gồm sơ vật dụng như bên trên hình 4.5. Lúc đóng công tắc K vào địa điểm 1 thì ampe kế gồm số chỉ I1 = I, khi chuyển công tắc nguồn này sang địa điểm số 2 thì ampe kế tất cả số chỉ nên I2 = I/3, còn khi gửi K sang địa điểm 3 thì ampe kế có số chỉ I3 = I/8. Cho thấy thêm R1 = 3Ω, hãy tính R2 và R3.

*

Tóm tắt:

I1 = I; I2 = I/3; I3 = I/8 ; R1 = 3Ω; R2 = ?; R3 = ?

Lời giải:

Khi K tại vị trí 1: mạch điện chỉ có R1 nối tiếp cùng với ampe kế. Vì vậy số chỉ của ampe kế kho đó là: 

*
(1)

Khi K ở đoạn số 2: mạch điện gồm R2 nối tiếp R1 và thông suốt với ampe kế. Do thế số chỉ của ampe kế trong lúc này là: 

*
(2)

Khi K ở vị trí số 3: mạch điện gồm 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 ghép tiếp nối và tiếp nối với ampe kế. Do thế số chỉ của ampe kế kho đó là: