*

*

Bài 11. Bài xích tập áp dụng định cách thức Ôm và cách làm tính điện trở của dây dẫn

Câu 1 trang 31 SBT vật dụng Lí 9 

Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1 = 7,5Ω cùng R2 = 4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I = 0,8A. Hai đèn này được mắc tiếp liền với nhau cùng với một điểm năng lượng điện trở R3 để mắc vào hiệu điện nỗ lực U = 12V

a) Tính R3để hai đèn sáng sủa bình thường

b) Điện trở R3 được quấn bằng dây nicrom gồm điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và chiều lâu năm là 0,8m. Tính huyết diện của dây nicrom này

Tóm tắt:

Đèn 1: R1 = 7,5Ω; Đèn 2: R2 = 4,4Ω; Iđm1 = Iđm2 = I = 0,8A; U = 12V;

a) R3= ? nhằm hai đèn sáng sủa bình thường.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 9 bài 11

b) dây nicrom ρ = 1,1.10-6Ω.m; l= 0,8m; S = ?

Lời giải:

a) Khi hai đèn sáng bình thường thì cường độ loại điện qua mạch là:

I = I1 = I2 = Iđm1 = Iđm2 = 0,8A

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

Mặt khác R = R1 + R2 + R3 → R3 = 15 - (7,5 + 4,5) = 3Ω

b) ngày tiết diện của dây nicrom là:

*

Câu 2 trang 31 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Hai nhẵn đèn bao gồm cùng hiệu điện cố gắng định nấc là U1 = 6V, khi đèn sáng bình thường có năng lượng điện trở tương ứng là R1 = 8Ω và R2 = 12Ω. đề xuất mắc hai bóng đèn với một đổi thay trở tất cả hiệu điện cố gắng U = 9V nhằm hai đèn bình thường.

a) Vẽ sơ đồ gia dụng của đoạn mạch điện trên cùng tính điện trở của biến hóa trở khi đó

b) biến trở được quấn bằng dây hợp kim Nikêlin có điện trở suất là 0,40.10-6Ω.m, ngày tiết diện tròn, chiều nhiều năm 2m. Tính đường kính tiết diện d của dây hợp kim này, biết rằng hiệu điện thế lớn số 1 được phép đặt vào nhì đầu của trở nên trở là 30V và lúc đó dòng điện chạy qua đổi mới trở tất cả cường độ là 2A.

Tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 6V; R1 = 8Ω; Đèn 2: Uđm2 = Uđm1 = 6V; R2 = 12Ω; U = 9V;

a) Sơ thứ mạch điện?; Rb= ?

b) dây nikêlin ρ = 0,4.10-6Ω.m; l= 2m; Ubmax= 30V; Ib = 2A; S = ?

Lời giải:

a) Sơ thứ mạch điện như hình 11.1

*

Vì nhị đèn sáng bình thường nên ta có:

- Cường độ mẫu điện qua đèn 1 là:

*

- Cường độ mẫu điện qua đèn 2 là:

*

Cường độ dòng điện qua mạch bao gồm là: I = I1 + I2 = 1,25A.

Biến trở ghép tiếp liền với nhiều hai đèn phải Ib = I = 1,25A

Ub + U12 = U ↔ Ub = U – U12 = U – U1 = 9 – 6 = 3V (hai đèn ghép song song U1 = U2 = U12)

→ Điện trở của đổi mới trở là:

*

b) Điện trở lớn nhất của biến trở là:

 

*

Áp dụng công thức: 

*

với S là máu diện được tính bằng công thức: 

*

*

Câu 3 trang 31 SBT đồ gia dụng Lí 9

Hai trơn đèn bao gồm hiệu điện cụ định mức lần lượt là U1 = 6V, U2 = 3V và khi sáng bình thường có năng lượng điện trở khớp ứng là R1 = 5Ω với R2 = 3Ω. Buộc phải mắc nhì đèn này cùng với một trở nên trở vào hiệu điện gắng U = 9V để hai đèn sáng sủa bình thường.

a) Vẽ sơ thứ của mạch điện

b) Tính điện trở của biến đổi trở khi đó

c) biến trở này còn có điện trở lớn số 1 là 25Ω, được quấn bằng dây nicrom gồm điện trở suất là 1,10.10-6Ω.m, gồm tiết diện 0,2mm2. Tính chiều dài của dây nicrom này.

Tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 6V; R1 = 5Ω; Đèn 2: Uđm2 = U2 = 3V; R2 = 3Ω; U = 9V;

a) Sơ đồ gia dụng mạch điện?;

b) Rb= ?

c) dây nicrom ρ = 1,1.10-6Ω.m; Rbmax= 25Ω; S = 0,2mm2= 0,2.10-6m2; l = ?

Lời giải:

a) vày U = Uđm1+ Uđm2(9 = 6 + 3) yêu cầu ta đề xuất mắc nhì đèn tiếp liền với nhau.

Xác định vị trí mắc biến hóa trở:

Cường độ dòng điện định nút qua từng đèn là:

*

- vị Iđm1 > Iđm2 nên nhằm hai đèn sáng bình thường thì đèn 1 phải nằm ở vị trí nhánh thiết yếu và đèn 2 nằm ở nhánh rẽ → phát triển thành trở cần được mắc song song cùng với R2

(vì nếu biến trở mắc tuy vậy song với R1 thì lúc ấy Imạch chính = Iđm2 = 1A b= Iđm1– Iđm2 = 0,2A

Biến trở ghép song song cùng với đèn 2 yêu cầu Ub = Uđm2 = 3V

Điện trở của biến hóa trở: Rb = Ub/Ib = 3/0,2 = 15Ω

c) Chiều dài của dây nicrôm dùng làm quấn biến chuyển trở là:

*

Câu 4 trang 32 SBT đồ Lí 9

Một đèn điện sáng thông thường với hiệu điện cầm cố định nút UĐ = 6V và lúc đó dòng điện chạy qua đèn gồm cường độ IĐ = 0,75A. Mắc đèn điện này với một đổi thay trở tất cả điện trở lớn nhất là 16Ω vào hiệu điện nạm U = 12V.

*

a) Phải kiểm soát và điều chỉnh biến trở bao gồm điện trở là từng nào để đèn sáng bình thường nếu mắc bóng đèn thông suốt với trở nên trở vào hiệu điện núm U đã mang lại trên đây?

b) trường hợp mắc đèn và biến hóa trở vào hiệu điện cầm cố U đã cho theo sơ thứ hình 11.1 SBT (hình bên) thì phần điện trở R1của trở nên trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường?

Tóm tắt:

Đèn: Uđm1 = UĐ = 6V; IĐ = 0,75A; trở nên trở: Rbmax = 16Ω; U = 12V;

a) Đèn thông liền biế trở, đèn sáng thông thường khi Rb= ?

b) Đèn sáng thông thường khi R1= ?

Lời giải:

a) Mắc trơn đèn tiếp nối với đổi mới trở, đèn sáng bình thường khi:

Ib = IĐ = I = 0,75A

Ub + UĐ = U cùng UĐ = 6V → Ub = U – UĐ = 12 – 6 = 6V

Điện trở của trở thành trở là: Rb = Ub / Ib = 6/0,75 = 8Ω

b) Đèn được mắc song song với phần R1 của phát triển thành trở với đoạn mạch tuy nhiên song này được mắc nối tiếp với phần còn lại R2(R2= 16 – R1) của biến chuyển trở.

Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện chũm ở nhị đầu đoạn mạch tuy nhiên song là UĐ = 6V và vì vậy hiệu điện rứa ở nhị đầu phần còn lại của biến hóa Hình 11.3 trở là:

U2 = U – UĐ = 12 – 6 = 6V.

Điện trở của đèn là: RĐ = UĐ / IĐ = 6/0,75 = 8Ω

Vì các đoạn mạch (đèn // R1) nối tiếp với R2 nên ta bao gồm hệ thức:

*

(R1D là năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch đèn // R1 và U1D = U1 = UĐ = 6V)

*

Câu 5 trang 32 SBT trang bị Lí 9 

Xét các dây dẫn được làm từ cùng một một số loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn giảm đi 5 lần cùng tiết diện tăng gấp đôi thì năng lượng điện trở của dây dẫn biến hóa như cụ nào?

A. Điện trở của dây dẫn tăng lên 10 lần

B. Điện trở của dây dẫn giảm xuống 10 lần

C. Điện trở dây dẫn tạo thêm 2,5 lần

D. Điện trở dây dẫn giảm lên 2,5 lần

Tóm tắt:

Hai dây cùng vật liệu (ρ1 = ρ2 = ρ); l2 = l1/5; S2 = 2S1; R2/ R1 = ?

Lời giải:

Chọn B. Điện trở của dây dẫn giảm sút 10 lần

Áp dụng công thức: 

*

*

Câu 6 trang 32 SBT thứ Lí 9

Câu tuyên bố nào tiếp sau đây về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U thân hai đầu một quãng mạch tất cả điện trở R cùng cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch này là không đúng?

A. Hiệu điện nuốm U bằng tích số thân cường độ cái điện I cùng điện trở R của đoạn mạch.

B. Điện trở R của đoạn mạch không phụ thuộc vào vào hiệu điện cụ U thân hai đầu đoạn mạch và cường độ loại điện chạy qua mạch đó.

C. Cường độ dòng điện I tỉ trọng thuận với hiệu điện nỗ lực U với tỉ lệ nghịch với điện trở R của mạch

D. Điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện vắt U và tỉ lệ nghịch cùng với cường độ loại điện I chạy qua đoạn mạch

Lời giải:

Chọn D. Điện trở R tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện vắt U cùng tỉ lệ nghịch với cường độ loại điện I chạy qua đoạn mạch

Câu 7 trang 33 SBT vật Lí 9 

Hãy ghép mỗi đoạn câu a), b), c), d) với một đoạn câu sống 1, 2, 3, 4, 5 và để được một câu hoàn chỉnh và bao gồm nội dung đúng.

a) Hiệu điện thay giữa nhị đầu đoạn mạch

b) Điện trở của dây dẫn

c) Đối cùng với đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện núm giữa nhì đầu mỗi điện trở

d) Đối cùng với đoạn mạch tuy nhiên song, cường độ loại điện chạy qua mỗi mạch rẽ

1. Tỉ trọng thuận với những điện trở

2. Tỉ lệ nghịch với các điện trở

3. Tỉ trọng thuận với chiều dài, tỉ lệ nghịch với huyết diện của dây và phụ thuộc vào vào vật tư làm dây

4. Bởi tích giữa cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch và điện trở của đoạn mạch

5. Tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện vậy giữa nhì đầu dây và tỉ lệ nghịch cùng với cường độ dòng điện chạy qua dây đó

Lời giải:

a – 4

b – 3

c – 1

d – 2

Câu 8 trang 33 SBT đồ dùng Lí 9 

Hai dây dẫn được là từ thuộc một loại vật liệu, dây trước tiên có điện trở R1 = 15Ω, có chiều dài l1 = 24m và bao gồm tiết diện S1 = 0,2mm2, dây máy hai bao gồm điện trở R2 = 10Ω, tất cả chiều dài l2 = 30m. Tính ngày tiết diện S2 của dây sản phẩm công nghệ hai

Lời giải:

Áp dụng công thức: 

*
 (hai dây này cùng làm bởi một loại vật liệu)

*

Câu 9 trang 33 SBT vật Lí 9 

Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 có hiệu điện cầm cố định mức tương xứng là U1 = 1,5V cùng U2 = 6V; lúc sáng thông thường có năng lượng điện trở tương ứng là R1 = 1,5Ω với R2 = 8Ω. Nhì đèn này được mắc với một thay đổi trở vào hiệu điện nạm U = 7,5V theo sơ đồ dùng như hình 11.2.

*

a) Hỏi phải điều chỉnh biến trở có giá trị là bao nhiêu để nhị đèn sáng sủa bình thường

b) biến chuyển trở nói bên trên được quấn bởi dây Nikêlin gồm điện trở suất là 0,4.10-6Ω.m, bao gồm độ dài tổng cộng là 19,64m và 2 lần bán kính tiết diện là 0,5mm. Hỏi giá trị của thay đổi trở tính được sống câu a bên trên đây chiếm phần bao nhiêu phần trăm so với điện trở lớn nhất của vươn lên là trở này?

Tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 1,5V; R1 = 1,5Ω; Đèn 2: Uđm2 = U2 = 6V; R2 = 8Ω; U = 7,5V;

a) nhị đèn sáng bình thường thì Rb= ?

b) dây nikêlin ρ = 0,4.10-6Ω.m; l= 19,64m; d = 0,5mm = 0,5.10-3m;

 

*

Lời giải:

a) Để hai đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua mỗi đèn phải bằng cường độ định mức:

*

Đồng thời: U2b = U2 = Ub = 6V (vì Đèn 2 // đổi thay trở)

Ta có: I = I1 = I2b = 1A = Ib + I2 (vì Đ1 nt (Đ2 // thay đổi trở))

→ Cường độ mẫu điện qua trở thành trở: Ib = I2b – I2 = 1 – 0,75 = 0,25A

Điện trở của phát triển thành trở khi đèn sáng sủa bình thường: Rb = Ub/Ib = 6/0,25 = 24Ω

b) Áp dụng công thức: 

*

với S là ngày tiết diện được xem bằng công thức:

*

*

Điện trở của trở thành trở khi đèn sáng bình thường chiếm:

*

Câu 10 trang 34 SBT vật Lí 9 

Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 có cùng hiệu điện cố định nấc là U1 = U2 = 6V; khi sáng thông thường có năng lượng điện trở khớp ứng là R1 = 12Ω với R2 = 8Ω . Mắc Đ1, Đ2 cùng cùng với một phát triển thành trở vào hiệu điện nỗ lực không đổi U = 9V nhằm hai đèn sáng bình thường

a) Vẽ sơ thiết bị mạch điện và tính quý giá Rbcủa đổi thay trở khi hai đèn sáng bình thường

b) biến đổi trở này được quấn bởi dây nicrom gồm điện trở suất là 1,10.10-6Ω.m và bao gồm tiết diện 0,8mm2. Tính độ dài tổng cộng của dây quấn đổi thay trở này, biết rằng nó có mức giá trị lớn nhất Rbm= 15Rb, trong các số đó Rblà cực hiếm tính được làm việc câu a bên trên đây.

Tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 6V; R1 = 12Ω; Đèn 2: Uđm2 = U2 = 6V; R2 = 8Ω; U = 9V;

a) Sơ thiết bị mạch điện?; Rb= ?

b) ρ = 1,1.10-6Ω.m; S = 0,8mm2= 0,8.10-6m2; Rbm= 15Rb; l = ?

Lời giải:

a) Sơ đồ vật mạch điện:

Vì U1 = U2 = 6V b như hình vẽ.

*

Để hai đèn sáng bình thường thì cường độ chiếc diện qua Đ1, Đ2 lần lượt là:

*

Đồng thời: U12 + Ub = U = 9V với I = Ib = I12 = I1 + I2 = 0,5 + 0,75 = 1,25A (vì (Đèn 1 nt Đ2) // biến chuyển trở)

→ Ub = U – U12 = U – U1 = 9 – 6 = 3V (vì Đ1 // Đ2 nên U12 = U1 = U2)

Điện trở của biến đổi trở khi nhị đèn sáng bình thường: Rb = Ub/Ib = 3/1,25 = 2,4Ω

b) Điện trở lớn số 1 của biến đổi trở: Rbm= 15.Rb= 15 x 2,4 = 36Ω

Áp dụng công thức: 

*
 với l là chiều dài và S là ngày tiết diện dây

→ Độ lâu năm của dây cuốn làm biến hóa trở: 

*

Câu 11 trang 34 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Ba đèn điện Đ1, Đ2, Đ3 có hiệu điện núm định mức khớp ứng là U1 = 3V, U2 = U3 = 6V với khi sáng bình thường có năng lượng điện trở tương xứng là R1 = 2Ω, R2 = 6Ω, R3=12Ω

a) Hãy minh chứng rằng rất có thể mắc cha bóng đèn này vào hiệu điện rứa U = 9V để các đèn khác rất nhiều sáng bình thường và vẽ sơ đồ vật của mạch năng lượng điện này.

b) vắt đèn Đ3bằng cuộn dây năng lượng điện trở được quấn bằng dây manganin gồm điện trở suất 0,43. 10-6Ω.m và gồm chiều nhiều năm 8m. Tính máu diện của dây này

Tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 3V; R1 = 2Ω; Đèn 2: Uđm2 = U2 = 6V; R2 = 6Ω;

Đèn 3: Uđm3 = U2 = 6V; R3 = 12Ω; U = 9V;

a) Sơ thứ mạch điện?

b) cố kỉnh đèn 3 bởi cuộn dây Rdcó: ρ = 0,43.10-6Ω.m; l= 8m; S = ?

Lời giải:

*

Vì U23 = U2 = U3 = 6V và U1 = 3V = 9 – 6 = U – U23 nên đèn Đ2 và Đ3 phải mắc tuy nhiên song cùng nhau và tiếp liền với đèn Đ1 như hình vẽ.

Xem thêm: Dạng Bài Tập Về Áp Dụng Công Thức Giải Bất Phương Trình Bậc 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chứng minh 3 đèn sáng sủa bình thường:

Giả sử 3 đèn phần đông sáng bình thường, khi đó ta có:

Cường độ cái diện qua các đèn thứu tự là:

*

Như vậy ta thừa nhận thấy: I2 + I3 = 1 + 0,5 = 1,5 = I1 (1)

Và Đ1 nằm sinh hoạt nhánh thiết yếu nên cường độ loại mạch thiết yếu I = I1 = 1,5A

→ Hiệu điện cụ toàn mạch: U = I.Rtđ = I.(R1 + R23)

Mà 

*

→ U = 1,5.(2 + 4) = 9V (2)

Từ (1) cùng (2) ta thấy bí quyết mắc 3 đèn bên trên theo sơ trang bị là cân xứng với đặc thù mạch điện để cả 3 sáng thông thường khi mắc vào nguồn 9V (đpcm).