Giải bài xích tập trang 9 bài 1 mệnh đề Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: trong những câu sau, câu như thế nào là mệnh đề, câu làm sao là mệnh đề chứa biến...

Bạn đang xem: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 9 10 sgk đại số 10


Bài 1 trang 9 sgk đại số 10

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu như thế nào là mệnh đề đựng biến?

a) (3 + 2 = 7);

b) (4 + x = 3);

c) (x + y > 1);

d) (2 - sqrt5 

Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Xét tính phải trái của từng mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề che định của nó.

a) (1794) phân chia hết đến (3);

b) (sqrt 2) là một số hữu tỉ:

c) (π 0)".

 

Bài 3 trang 9 sgk đại số 10

Cho các mệnh đề kéo theo

Nếu (a) và (b) cùng chia hết mang lại (c) thì (a+b) phân chia hết cho (c) ((a, b, c) là mọi số nguyên).

Các số nguyên bao gồm tận cùng bởi (0) rất nhiều chia hết đến (5).

Tam giác cân có hai đường trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác cân nhau có diện tích s bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề trên.

b) phạt biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng có mang "điều kiện đủ".

c) phát biểu từng mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều khiếu nại cần".

Giải:

a) Mệnh đề đảo:

Nếu (a+b) phân tách hết cho (c) thì (a) và (b) phân chia hết cho (c). Mệnh đề sai.

Số phân chia hết đến (5) thì tận cùng bởi (0). Mệnh đề sai.

Tam giác tất cả hai trung tuyến bằng nhau thì tam giác là cân. Mệnh đề đúng.

Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì bởi nhau. Mệnh đề sai.

b) (a) với (b) phân tách hết mang lại (c) là điều kiện đủ nhằm (a+b) phân chia hết cho (c).

Một số tận cùng bằng (0) là điều kiện đủ để số đó phân tách hết mang đến (5).

Điều khiếu nại đủ để một tam giác là cân nặng là có hai đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác cân nhau là đk đủ để chúng có diện tích s bằng nhau.

c) (a+b) phân chia hết cho (c) là điều kiện cần để (a) và (b) phân tách hết cho (c).

Chia hết cho (5) là điều kiện cần để một trong những có tận cùng bằng (0).

Điều kiện buộc phải để tam giác là tam giác cân nặng là nó gồm hai trung tuyến bằng nhau.

Có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau.

 

Bài 4 trang 9 sgk đại số 10

Phát biểu từng mệnh đề sau, bằng phương pháp sử dụng có mang "điều kiện buộc phải và đủ"

a) một số trong những có tổng các chữ số phân chia hết mang đến (9) thì phân tách hết cho (9) với ngược lại.

b) Một hình bình hành có những đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.

c) Phương trình bậc hai bao gồm hai nghiệm phân biệt khi còn chỉ khi biệt thức của nó dương.

Giải:

a) Điều kiện cần và đầy đủ để một số trong những chia hết cho (9) là tổng những chữ số của nó phân chia hết đến (9).

b) Điều kiện đề xuất và đủ để tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành gồm hai đường chéo vuông góc với nhau.

Xem thêm: Patents Là Gì ? Bằng Độc Quyền Sáng Chế (Patent) Là Gì

c) Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai bao gồm hai nghiệm rành mạch là biệt thức của chính nó dương.