Tóm tắt kỹ năng và kiến thức và giải bài xích tập trong sách giáo khoa. Bài 1,2,3 trang 49; bài 4 trang 50 SGK đại số 10: Hàm số bậc 2 – Chương 2.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 hàm số bậc hai

A. Bắt tắt kỹ năng hàm số bậc 2 – Đại số 10

Hàm số bậc nhì là hàm số tất cả công thức: y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) bao gồm miền xác minh D = R.

Bảng trở thành thiên:

*
Trong đó ∆ = b2 – 4ac.

Đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) là mặt đường thẳng parabol có: đỉnh I (-b/2a; -∆/4a), trục đối xứng là mặt đường thẳng x =-b/2a.

Giao điểm với trục : A(0; c). Hoành độ giao điểm với trục hoành là nghiệm của ax2 + bx + c = 0.

Đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) suy ra từ thiết bị thị hàm số y = ax2 bằng cách:

Tịnh tiến tuy nhiên song cùng với trục hoành |b/2a| đơn vị phía bên trái nếu b/2a > 0, về bên cạnh phải nếu b/2a  0, và xuống bên dưới nếu -∆/4a 2 – 3x + 2; b) y = – 2x2 + 4x – 3;

c) y = x2 – 2x; d) y = – x2 + 4.

Đáp án: a) y = x2 – 3x + 2. Hệ số: a = 1, b = – 3, c = 2.

Hoành độ đỉnh x1 = -b/2a = -3/2Tung độ đỉnh
*

Vậy đỉnh parabol là I (3/2; -1/4).

Giao điểm của parabol cùng với trục tung là A(0; 2).Hoành độ giao điểm của parabol cùng với trục hoành là nghiệm của phương trình:

Vậy những giao điểm của parabol với trục hoành là B(1; 0) và C(2; 0).

Tương tự các em vận dụng giải ý b,c,d:

b) y = – 2x2 + 4x – 3: Đỉnh I(1; 1). Giao điểm cùng với trục tung A(0;- 3).

Phương trình – 2x2 + 4x – 3 = 0 vô nghiệm. Không tồn tại giao điểm cuả parabol với trục hoành.

c) y = x2 – 2x: Đỉnh I(1;- 1). Những giao điểm với nhị trục tọa độ: A(0; 0), B(2; 0).

d)y = – x2 + 4: Đỉnh I(0; 4). Những giao điểm với nhì trục tọa độ: A(0; 4), B(- 2; 0), C(2; 0).

Bài 2. Lập bảng trở nên thiên và vẽ đồ thị của những hàm số.


Quảng cáo


a) y = 3x2– 4x + 1; b) y = – 3x2 + 2x – 1;

c) y = 4x2– 4x + 1; d) y = – x2 + 4x – 4;

e) y = 2x2+ x + 1; f) y = – x2 + x – 1.

Đáp án: a) Bảng biến đổi thiên:

Đồ thị: – Đỉnh: I(2/3;-1/3)

Đồ thị hàm số y = 3×2- 4x + 1

– Trục đối xứng: x=2/3

– Giao điểm cùng với trục tung A(0; 1)

– Giao điểm với trục hoành B(1/3;0), C(1; 0).

b) y = – 3x2 + 2x – 1= -3 (x -1/3)2 – 2/3

Bảng vươn lên là thiên:


Quảng cáo


Vẽ thứ thị: – Đỉnh I(1/3;-2/3)Trục đối xứng: x=1/3.

– Giao điểm với trục tung A(0;- 1).

– Giao điểm cùng với trục hoành: không có.

Ta xác định thêm mấy điểm: B(1;- 2), C(1;- 6). (học sinh tự vẽ).

c) y = 4x2 – 4x + 1 = 4(x-1/2)2.

Lập bảng biến hóa thiên với vẽ tương tự như câu a, b.

d) y = – x2 + 4x – 4 = – (x – 2)2

Bảng thay đổi thiên:

Đồ thị hàm số y = – x2 + 4x – 4 = – (x – 2)2

Cách vẽ thứ thị:

Ngoài biện pháp vẽ như câu a, b, ta hoàn toàn có thể vẽ như sau:

+ Vẽ đồ dùng thị (P) của hàm số y = – x2.

+ Tịnh tiến (P) tuy vậy song với Ox sang buộc phải 2 đơn vị chức năng được (P1) là đồ dùng thị buộc phải vẽ.

e), g) học viên tự giải.

Bài 3. Xác định parabol y = ax2 + bx + 2, hiểu được parabol đó:

a) Đi qua nhì điểm M(1; 5) cùng N(- 2; 8);

b) Đi qua nhì điểm A(3;- 4) và gồm trục đối xứng là x=-3/2

c) có đỉnh là I(2;- 2);

d) Đi qua điểm B(- 1; 6) với tung độ của đỉnh là -1/4

Giải bài 3: a) vì parabol đi qua M(1; 5) đề xuất tọa độ của M nghiệm đúng phương trình của parabol: 5 = a.12 + b.1 + 2.

Tương tự, cùng với N(- 2; 8) ta có: 8 = a.(- 2)2 + b.(- 2) + 2

Giải hệ phương trình:

*
 ta được a = 2, b = 1.

Parabol có phương trình là: y = 2x2 + x + 2.

Tương tự những em vận dụng cách giải câu a để gia công các câu tiếp theo

b) Giải hệ phương trình:

*
Parabol: y = -1/3 x2 – x + 2.

c) Giải hệ phương trình:

*
Parabol: y = x2 – 4x + 2.

d) Ta có: 

*

Parabol: y = 16x2 + 12x + 2 hoặc y = x2 – 3x + 2.

Xem thêm: Phân Biệt Đá Dăm Nước Là Gì ? Lớp Kết Cấu Áo Đường Đá Dăm Nước

Bài 4 trang 50. Xác định a, b, c, biết parabol y = ax2 + bx + c đi qua điểm A(8; 0) và tất cả đỉnh I(6; – 12).