a) Tính điện trở tương đương Rtđcủa đoạn mạch AB khi R1mắc thông liền với R2. Rtđlớn hơn hay bé dại hơn mỗi điện đổi thay phần?

b) nếu mắc R1song song với R2thì điện trở tương con đường R"tđcủa đoạn mạch khi ấy là bao nhiêu? R"tđ lớn hơn hay nhỏ dại hơn từng điện đổi thay phần?

c) Tính tỷ số 

*

Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB khi R1mắc nối tiếp với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = 20 + trăng tròn = 40Ω.

Bạn đang xem: Giải bài tập lý 9 bài 6

Vậy Rtđ lớn hơn, từng điện trở nên phần.

b) lúc R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 thì:

*

Vậy R"tđ nhỏ hơn mỗi điện biến chuyển phần.

c) Tỉ số giữa Rtđ và R"tđ là:

*

Câu 2 trang 16 SBT thứ Lí 9 

Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai biện pháp vào nhị điểm M, N vào sơ trang bị hình 6.1 SBT, trong số ấy hiệu điện nỗ lực U = 6V. Trong phương pháp mắc lắp thêm nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong cách mắc thiết bị hai, ampe kế chỉ 1,8A

*

a) Đó là hai bí quyết mắc nào? Vẽ sơ vật dụng từng biện pháp mắc.

b) Tính điện trở R1và R2

Lời giải:

a) Trong phương pháp mắc 1, năng lượng điện trở tương tự là:

*

Trong cách mắc 2, điện trở tương đương là:

*

Ta nhận thấy Rtđ1 > Rtđ2 nên cách mắc 1 là cách mắc có hai điện trở ghép nối tiếp, phương pháp 2 có hai năng lượng điện trở ghép tuy vậy song

Sơ đồ giải pháp mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ cách mắc 2: Hình 6.1b

*
*

b) Ta có:

R1 mắc nối tiếp với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω (1)

R1 mắc tuy nhiên song với R2 nên: 

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω

→ 

*

Từ (1) với (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhì ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Câu 3 trang 16 SBT thứ Lí 9 

Hai đèn điện giống nhau sáng bình thường khi hiệu điện chũm đặt vào nhị đầu từng đèn là 6V và loại điện chạy qua mỗi đèn khi gồm cường độ là 0,5A (cường độ loại điện định mức)

Mắc tiếp liền hai bóng đèn này vào hiệu điện cố kỉnh 6V. Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn lúc đó. Nhị đèn gồm sáng bình thường không? bởi sao? cho rằng điện trở của mỗi bóng đèn trong ngôi trường hợp này còn có giá trị như trong khi sáng bình thường.

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 nối tiếp R2;

I1 = ?, I2 = ?, nhì đèn sáng như vậy nào?

Lời giải:

Điện trở của từng đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc nối liền thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ dòng điện qua từng đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A đm = 0,5A

Hai đèn sáng yếu hơn mức thông thường vì cường độ chiếc điện chạy qua đèn bé dại hơn quý hiếm định mức.

Câu 4 trang 16 SBT thứ Lí 9 

Hai trơn đèn tất cả cùng hiệu điện núm định nút 110V; cường độ mẫu điện định nấc của trơn đèn trước tiên là 0,91A, của bóng đèn thứ hai là 0,36A. Hoàn toàn có thể mắc nối liền hai bóng đèn trong trường thích hợp này vào hiệu điện thế 220V được không? vì sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc tiếp liền hai đèn vào U = 220 V có được không? bởi sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ chiếc điện thực tiễn chạy qua hai đèn điện là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

So sánh với cường độ loại điện định nấc của mỗi đèn điện ta thấy đèn 1 rất có thể không sáng sủa lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy đề xuất không mắc thông liền hai đèn điện này được.

Câu 5 trang 16 SBT trang bị Lí 9 

Ba năng lượng điện trở cùng cực hiếm R = 30Ω.

a) có mấy phương pháp mắc cả tía điện trở này thành một mạch năng lượng điện ? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.

b) Tính điện trở tương tự của từng mạch trên

Lời giải:

a) gồm 4 bí quyết mắc sau:

*

b) Điện trở tương tự của từng mạch là:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3×30 = 90Ω.

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45Ω.

Mạch 3: Rtđ = (2R.R)/(2R+R) = 2R/3 = 2.30/3 = 20Ω.

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10Ω.

Câu 6 trang 17 SBT đồ Lí 9 

Cho mạch năng lượng điện AB có sơ thiết bị như hình 6.2 trong các số đó điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương tự của đoạn mạch này có giá trị nào bên dưới đây?

*

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

Tóm tắt:

R1 = 3r; R2 = r; R3 = 6r; Rtđ = ?

Lời giải:

Chọn C

Do năng lượng điện trở R2 nối tiếp với điện trở R3 nên ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương tự của đoạn mạch này là:

*

Câu 7 trang 17 SBT trang bị Lí 9 

Các năng lượng điện trở R là hệt nhau trong những đoạn mạch có sơ đồ gia dụng trong hình 6.3 bên dưới đây. Hỏi năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch nào là nhỏ dại nhất?

*

Lời giải:

Chọn D

Cách mắc A: Rtđ = R + R + R =3R

Cách mắc B: 

*

Cách mắc C: 

*

Cách mắc D: 

*

Vậy phương pháp mắc D bao gồm điện trở tương đương nhỏ tuổi nhất.

Câu 8 trang 17 SBT thứ Lí 9 

Điện trở tương tự của đoạn mạch AB tất cả sơ đồ gia dụng như bên trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong các số đó các năng lượng điện trở R1 = 7Ω ; R2 = 12Ω. Hỏi năng lượng điện trở R_x có giá trị nào bên dưới đây?

*

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

Lời giải:

Chọn C

Điện trở tương đương của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 - 7= 3Ω

Do R2 mắc tuy nhiên song với Rx nên ta có: 

*

Câu 9 trang 17 SBT thiết bị Lí 9 

Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 9Ω; R3 = 15Ω chịu được cái điện gồm cường độ lớn số 1 tương ứng là I1 = 5A ; I2 = 2A cùng I3 = 3A. Hỏi hoàn toàn có thể đặt một hiệu năng lượng điện thế lớn nhất là bao nhiêu vào nhì đầu đoạn mạch gồm ba điện trở này thông liền với nhau?

A. 45V

B. 60V

C. 93V

D. 150V

Lời giải:

Chọn B

Do ba điện trở này mắc nối tiếp nên ta có I = I1 = I2 = I3 = 2A

Điều khiếu nại cường độ lớn số 1 được phép qua đoạn mạch này là: Imax = I2 = 2A

(lấy giá chỉ trị nhỏ dại nhất, ví như lấy quý hiếm khác lớn hơn nữa thì điện trở bị hỏng).

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 6 + 9 + 15 = 30Ω

Hiệu năng lượng điện thế bự nhất hoàn toàn có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch là:

Umax = Imax.Rtđ = 2.30 = 60V

Câu 10 trang 18 SBT đồ dùng Lí 9

Khi mắc tiếp nối hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện nuốm 1,2V thì chiếc điện chạy qua chúng bao gồm cường độ I = 0,12A

a) Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch thông suốt này

b) nếu như mắc tuy nhiên song hai năng lượng điện trở nói trên vào một hiệu điện nắm thì loại điện chạy qua năng lượng điện trở R1có cường độ I1 gấp 1,5 lần độ mạnh I2 của chiếc điện chạy qua năng lượng điện trở R2. Hãy tính năng lượng điện trở R1 và R2

Tóm tắt:

a) R1 nối tiếp R2; U = 1,2 V; I = 0,12 A; Rtđ= ?

b) R1 song tuy vậy R2: I1= 1,5I2, R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

a) R1 nối tiếp R2 nên điện trở tương tự của đoạn mạch:

*

b) vị R1 mắc tuy nhiên song R2 nên: U1 = U2 ⇔ I1.R1 = I1.R2

Mà I1 = 1,5I2 → 1,5I2.R1 = I2.R2 → 1,5R1 = R2

Thay R2 = 1,5R1 vào (1) ta được: R1 + 1,5R1 = 10 ⇒ 2,5R1 = 10 ⇒ R1 = 4Ω

⇒ R2 = 1,5.4 = 6Ω

Câu 11 trang 18 SBT thiết bị Lí 9 

Cho bố điện trở là R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω và R3 = 18Ω. Dùng ba điện trở này mắc thành đoạn mạch tuy nhiên song có hai mạch rẽ, trong các số đó có một mạch rẽ bao gồm hai điện trở mắc nối tiếp.

a) Vẽ sơ đồ của các đoạn mạch theo yêu mong đã nêu trên đây

b) Tính năng lượng điện trở tương đương của từng đoạn mạch này

Tóm tắt:

R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω cùng R3 = 18Ω.

a) Vẽ sơ đồ

b) Rtđ= ? trong mỗi sơ đồ.

Lời giải:

a) Vẽ sơ đồ:

+) (R1 nt R2) //R3

*

+) (R3 nt R2) //R1:

*

+) (R1 nt R3) // R2:

*

b) Điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch:

+) (R1 nt R2) //R3:

R12 = R1 + R2 = 6 + 12 = 18Ω

*

+) (R3 nt R2) // R1:

R23 = R2 + R3 = 12 + 18 = 30Ω

*

+) (R1 nt R3) //R2:

R13 = R1 + R3 = 6 + 18 = 24Ω

*

Câu 12 trang 18 SBT trang bị Lí 9 

Cho mạch điện tất cả sơ trang bị như hình 6.5, trong đó điện trở R1 = 9Ω; R2 = 15Ω; R3 = 10Ω ; cái điện trải qua R3 có cường độ là I3 = 0,3A

*

a) Tính những cường độ dòng điện I1, I2tương ứng đi qua những điện trở R1và R2

b) Tính hiệu điện rứa U thân hai đầu đoạn mạch AB

Tóm tắt:

R1 = 9Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 10Ω; I3 = 0,3A

a) I1= ?; I2= ?

b) U = ?

Lời giải:

a) Hiệu điện thế giữa nhị đầu R3: U3= I3.R3= 0,3.10 = 3V.

⇒ U23 = U2 = U3 = 3V (vì R2 // R3).

Cường độ cái điện qua R2: I2 = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình Lớp 10 Bài 2 : Tổng Và Hiệu Của Hai Vectơ

Cường độ chiếc điện qua R1: I = I1 = I2 + I3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A (vì R1 nằm làm việc nhánh chính, R2 và R3 nằm ở nhị nhánh rẽ)

b) Hiệu điện vậy giữa nhị đầu đoạn mạch AB là: UAB= U1+ U23

Trong kia U1 = I1.R1 = 0,5.9 = 4,5V

→ UAB = 4,5 + 3 = 7,5V.

Câu 13 trang 18 SBT đồ dùng Lí 9 

Hãy chứng minh rằng điện trở tương tự Rtđ của một đoạn mạch tuy nhiên song chẳng hạn gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc song song cùng với nhau, thì bé dại hơn mỗi điện trở thành phần (Rtđ 1 ; Rtđ 2 ; Rtđ 3)

Lời giải:

*

Câu 14 trang 18 SBT vật dụng Lí 9 

Cho mạch điện gồm sơ đồ dùng như hình 6.6, trong số đó các năng lượng điện trở R1 = 14Ω ; R2 = 8Ω ; R3 = 24Ω ; loại điện đi qua R1 có độ mạnh là I1 = 0,4A

*

a) Tính các cường độ mẫu điện trên I2, I3tương ứng đi qua những điện trở R2 và R3