Giải bài tập trang 29 bài ôn tập chương I - Vectơ Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10. Câu 1: mang lại tứ giác ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hình học 10 sgk


Câu 1 trang 28 SGK Hình học 10

Cho tứ giác (ABCD). Số những vectơ khác (overrightarrow 0 ) có điểm đầu và điểm cuối là tứ đỉnh của tứ giác bằng:

a) (4) b) (6)

c) (8) d) (12)

Trả lời

 

*

Từ mỗi điểm, ta nối với (3) điểm còn lại để có được (3) đoạn thẳng.

Vậy ta tất cả : (3.4 = 12)

Do đó: d) đúng

Ta bao gồm (12) vectơ là: (overrightarrow AB ;overrightarrow BA ;overrightarrow AC ;overrightarrow CA ;overrightarrow AD ;overrightarrow DA ;overrightarrow BD ;)

(overrightarrow DB ;overrightarrow BC ;overrightarrow CB ;overrightarrow CD ;overrightarrow DC )

 

Câu 2 trang 29 SGK Hình học tập 10

Cho lục giác hồ hết (ABCDEF) trung khu (O). Số những vecto khác (overrightarrow 0 ) cùng phương với (overrightarrow OC ) có điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của lục giác bằng:

a) (4) b) (6)

c) (7) d) (8)

Trả lời:

 

*

a) Đúng

Ta bao gồm (4) vectơ thuộc phương với nhưng mà điểm đầu cùng điểm cuối là đỉnh của lục giác: (overrightarrow AB ,overrightarrow BA ,overrightarrow ED ,overrightarrow DE )

 

Câu 3 trang 29 SGK Hình học tập 10

 Cho lục giác gần như (ABCDEF) gồm tâm (O). Số những vectơ bằng vectơ (overrightarrow OC ) có điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của lục giác là:

a) (2) b) (3)

c) (4) d) (6)

Trả lời:

 

*

Các vecto khác tất cả điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác đều bởi (overrightarrow OC ) là:

(overrightarrow FO ,overrightarrow AB ,overrightarrow ED )

Vậy số vecto là (3).

Xem thêm: Ngôn Ngữ Lập Trình C Là Gì ? Code Ví Dụ Hello World Tìm Hiểu Về Ngôn Ngữ Lập Trình C

Cho nên vì vậy chọn b.

 

Câu 4 trang 29 SGK Hình học 10

Cho hình chữ nhật (ABCD) tất cả (AB = 3, BC = 4). Độ lâu năm của vectơ (overrightarrow AC ) là:

a) (5) b) (6)

c) (7) d) (9)

Trả lời:

 

*

Ta có: (ABCD) là hình chữ nhật

(eqalignoverrightarrow AC )