Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Earth là gì

*
*
*

earth
*

earth /ə:θ/ danh từ đất, đất liền, mặt đất (đối lại với trời); quả đất (hoá học) đấtrare earths: đất hiếm hang (cáo, chồn...)to go to earth: chui vào tận hang trần gian, cõi tục (đối với thiên đường, địa ngục)to come back to earth thôi mơ tưởng mà trở về thực tếto move heaven and earth (xem) move ngoại động từ vun (cây); lấp đất (hạt giống) đuổi (cáo...) vào hang nội động từ chạy vào hang (cáo...) điện đặt dây đất, nối với đất
o đất; trái đất § absorbent earth : đất hút thu § alkaline earth : đất kiềm § alum earth : đất phèn § argillaceous earth : đất chứa sét § bitter earth : magie § black earth : đất đen § bleaching earth : đất tẩy màu § calcareous earth : đất (chứa) vôi § diatomaceous earth : đất tảo silic, đất điatome § dug earth : đất thải § fill earth : đất chèn § fuller’s earth : đất tẩy màu § heavy earth : baritin, đất nặng § infusorial earth : đất trùng bùn, đất infusoria § mine earth : khoáng sàng sắt § porcelain earth : đất sứ § rare earth : đất hiếm § siliceous earth : đất silic § soar earth : steatit § yellow earth : đất vàng, ocrơ vàng § earth current : dòng điện đất Dòng điện tự nhiên hoặc một chiều hoặc xoay chiều, có tần số thấp và chạy trong đất § earth oil : dầu thô § earth pressure : áp suất trong lòng đất, địa áp áp suất dưới đất do trọng lượng của các lớp đất đá nằm trên gây nên áp suất này tăng khoảng 100 psi mỗi nằm xuống sâu 100 ft § earth trap : bẫy dưới đất Bẫy dầu mỏ ở dưới đất § earth wax : sáp đất Parafin rắn lấy từ dầu thô; Ozekerit

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): earth, unearth, earthy, earthly, unearthly


*

*

*

earth

Từ điển Collocation

earth noun

1 the world

VERB + EARTH orbit satellites orbiting the earth

EARTH + VERB orbit sth, revolve, rotate The earth orbits the sun. The earth revolves on its axis.

EARTH + NOUN tremor Furniture fell over as the room was shaken by an earth tremor. | sciences

PREP. above the ~ We are flying at 30,000 feet above the earth. | around/round the ~ the moon"s orbit around the earth | on (the) ~ The island was there before there was life on earth. | to ~ The astronauts were able to send the information back to earth.

PHRASES the centre/surface of the earth, the earth"s core/crust/mantle/surface, (the) planet earth

2 soil

ADJ. bare The fields had been ploughed, and there was nothing but bare earth to be seen. | fertile | barren, infertile | soft | solid | damp, moist, wet | fresh, freshly-dug | loose I filled the pot with a handful of loose earth. | baked The sun beat down on the baked earth. | scorched The wreckage of the plane was scattered across the scorched earth. | chalky, sandy

QUANT. clod, clump, lump My boots were caked in big clods of wet earth.

EARTH + NOUN bank, mound I scrambled to the top of the steep earth bank.

PREP. in the ~ The plants must have their roots in the earth. | under the ~ in mines deep under the earth

Từ điển WordNet


n.

once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles)

v.

hide in the earth like a hunted animalconnect to the earth

earth the circuit
Xem thêm: Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10 Nâng Cao, Bài 1: Phương Trình Tổng Quát Của Đường Thẳng

English Synonym and Antonym Dictionary

earths|earthed|earthingsyn.: dirt globe ground land sod soil worldant.: heaven