It"s really no coincidence that these institutions are largely phối up in areas where tourists can most easily be lured in lớn circologiannibrera.comsit và volunteer in exchange for donations.

Bạn đang xem: Coincident là gì


Chẳng tình cơ đâu khi các trại này dựng lên rất nhiều ở hồ hết vùng du khách thuận tiện bị đam mê để thăm nuôi, tình nguyện đổi cho những khoản quyên góp.
Obama’s circologiannibrera.comsit will likely coincide with a hunger strike carried out by the political prisoner Tran Huynh Duy Thuc after authorities pressured him to lớn accept overseas exile in the United States or remain in prison.
Chuyến thăm của Obama cũng có chức năng trùng hợp với lần tuyệt thực của tù hãm nhân bao gồm trị trần Huỳnh Duy Thức sau thời điểm chính quyền ép buộc ông phải gật đầu đi giữ vong trên Hoa Kỳ hay tiếp tục ngồi tù.
"Dear Life" was released as an instant grat track from Colors on August 24, 2017 to coincide the release of the album"s pre-order.
"Dear Life" được kiến thiết như một lời chúc mừng nhanh từ Colors vào ngày 24 mon 8 năm 2017 nhằm trùng với ngày mở đặt trước album.
His 1776 publication An Inquiry Into the Nature & Causes of the Wealth of Nations happened lớn coincide not only with the American Revolution, shortly before the Europe-wide upheavals of the French Revolution, but also the dawn of a new industrial revolution that allowed more wealth to be created on a larger scale than ever before.
circologiannibrera.comệc xuất phiên bản tác phẩm tò mò về bản chất và bắt đầu của cải của các quốc gia (hay Sự giàu có của những quốc gia) năm 1776 trùng hợp không chỉ có với cuộc cách mạng Mỹ, không lâu trước những trở nên động rộng khắp ở châu Âu vì chưng cuộc bí quyết mạng Pháp, cơ mà còn vào trong bình minh của cuộc bí quyết mạng công nghiệp giúp tạo nên của cải sinh hoạt quy mô to hơn bất cứ lúc nào trước đó.
You think it"s a coincidence that you get busted for drugs and your Tim just happens khổng lồ have a plan to rob a bank?
In 2007, coinciding with his 100th birthday, he was honoured with the Lifetime Achievement Award at the Hong Kong Film Awards.
Năm 2007, nhân kỉ niệm sinh nhật lần trang bị 100 của ông, ông được circologiannibrera.comnh danh cùng với giải thành công Trọn đời tại phần thưởng Điện hình ảnh Hồng Kông.
Velazco was crowned Miss International 2018 which was held in the Tokyo Dome city Hall in Tokyo, japan on 9 November 2018, coinciding on her 20th birthday anniversary.

Xem thêm: Bài 2 Trang 141 Sgk Toán 11 : Bài 3, Giải Bài 2 Trang 141


Velazco đã đăng quang hoa hậu Quốc tế 2018 được tổ chức triển khai tại Tòa thị bao gồm Tokyo làm circologiannibrera.comệc Tokyo, Nhật bạn dạng vào ngày 9 mon 11 năm 2018, trùng với lưu niệm sinh nhật lần thứ đôi mươi của cô.
Do you think the fact that you were on that bus and you"re friends with the author is a coincidence?