Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 10 chương 1

*
4 trang
*
trường đạt
*
*
12490
*
10Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập tổng vừa lòng ôn tập Chương I Hình học 10", để thiết lập tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Cho 5 Điểm Cùng Nằm Trên Một Đường Thẳng.Số Cặp Tia Đối Nhau Trên Hình Vẽ Là Cặp.

GV: Nguyễn Thị Kim Duyên BÀI TẬP TỔNG HỢP ÔN TẬP CHƯƠNG I những dạng bài tập rất cần được ôn tập chương 1Dạng 1: minh chứng một đẳng thức véctơDạng 2 khẳng định điểm toại nguyện một đẳng thức vectơDạng 3ứng minh 3 điểm hẳng hàng,chứng minh con đường thẳng đi qua điểm gắng đinhDạng 4 minh chứng các đường thẳng đồng quiDạng 5 tìm tập hợp điểm tán đồng đẳng thức về véctơ tốt về độ dàiDạng 6 các bài toán về toạ độ điểm với toạ véctơBài 1:Cho ABC . K, I, J là những điểm thỏa mãn: ; a) Dựng các điểm I, J, Kb) chứng tỏ IJ qua trọng tâm G của tam giác ABCc) E là vấn đề trên đường thẳng BC thế nào cho = k (k là số thực). Xác định k nhằm 3 điểm I,J,E thẳng sản phẩm d)Tìm tập hợp các điểm P sao cho Bài 2:Cho ABC với một điểm M thỏa hệ thức a) bộc lộ qua nhị véctơ cùng b) hotline BN là trung con đường của ABC với I là trung điểm của BN. CMR: ; bài xích 3:Cho DABC. Kiếm tìm taäp hôïp caùc ñieåm M thoûa ñieàu kieän :a/ = b/ + + = c/ ú + ç = ú - çd/ ú + ç = úç + úçe/ ú + ç = ú + çBài 4: mang lại tam giác ABC và cha điểm M,N,P thoả mãn: =3; +3= ; +=. Chứng tỏ ba điểm M, N, phường thẳng hàng.Bài 5:Cho DABC vaø 1 ñieåm M tuøy yù.a/ Haõy xaùc ñònh caùc ñieåm D, E, F sao cho = + , = + vaø = + . CMR caùc ñieåm D, E, F khoâng phuï thuoäc ñieåm M.b/ CMR : + + = + + bài xích 6:ho DABC. Goïi D laø ñieåm xaùc ñònh bôûi = vaø M laø trung ñieåm ñoaïn BD.a/ Tính theo vaø .b/ AM caét BC taïi I. Tính vaø bài 7:Cho ABC . M ,N là các điểm đổi khác sao cho : .a) chứng tỏ đường trực tiếp MN luôn đi sang một điểm nuốm định.b)Gọi H là trung điểm AN.CMR MH luôn luôn đi qua một điểm thắt chặt và cố định khi M vậy đổi.c)Gọi G là trung tâm của tam giác ABN .Chứng minh rằng MG luôn luôn đi qua 1 điểm thắt chặt và cố định khi M cố kỉnh đổi.d) search tập hợp các điểm M sao để cho Bài 8: Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a tâm O,H là điểm thuộc DC thế nào cho a) biểu lộ véctơ qua nhị véctơ cùng b) xác minh điểm K trực thuộc AC làm thế nào cho B,K,H trực tiếp hàngc)Chứng minh những véctơ sau không đổi và tính độ lâu năm của chúng; ;d) tìm tập hợp các điểm M thế nào cho Bài 9: đến tứ giác MNPQ. Hiểu được giao điểm A của nhì đường chéo cánh MP và NQ và những trung điểm B,C của MN cùng PQ thẳng hàng. Chứng tỏ MNPQ là hình thang.Bài 10: cho tam giác ABC, M là vấn đề di hễ trên cạnh BC. Vẽ MP,MQ lần lượt song song AC, AB cắt AB, AC theo đồ vật tự tại phường và Q. Vẽ hình bình hành BMPR với CMQS. Tìm quỹ tích trung điểm I của RS.Bài 11: mang đến tam giác ABC. Gọi H là vấn đề đối xứng với trung tâm G qua B a)Chứng minh -5+=.(1) b)Đặt =, =. Hãy tính , theo , bài 12:Cho tam giác ABC. Lấy các điểm A1, B1, C1 lần lượt trên những cạnh BC, CA, AB. Biết rằng hai tam giác ABC cùng A1B1C1 gồm cùng trọng tâm. Khi đó đk cần và đủ nhằm AA1,BB1, CC1 đồng quy là A1, B1, C1 thứu tự là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.Bài 13: mang đến tam giác hầu hết ABC trọng điểm O,M là điểm bất kỳ trong tam giác.D,E,F thứu tự là hình chiếu của M lên 3 cạnh BC; AC; AB. CMR:Bài 14:Cho tam giác gần như ABC,M là điểm bất kì trong tam giác.Gọi A1;B1 ;C1 theo lần lượt điểm đối xứng của M qua 3 cạnh BC ; AC ; AB.Chứng minh hai tam giác ABC và A1B1 C1 tất cả cùng trọng tâm.Bài 15:Cho tam giác ABC,M là vấn đề bất kì không thuộc các đường trực tiếp AB;BC;CA .Gọi A1;B1 ;C1 theo lần lượt là các điểm đối xứng của M qua trung điểm 3 cạnh BC;AC; AB.Chứng minh các đường thẳng AA1 ; BB1 ;CC1 đồng quiBài 16:Trong mp Oxy mang đến A(1; -2) , B(0; 4) , C(3; 2)a/ kiếm tìm toïa ñoä cuûa caùc vectô , , b/ tra cứu toïa ñoä trung ñieåm I cuûa ABc/ tìm kiếm toïa ñoä ñieåm M sao cho : = 2 - 3d/ tra cứu toïa ñoä ñieåm N sao cho : + 2 - 4 = bài 17:Treân mp Oxy mang đến A(1; 3) , B(4; 2).a/ tìm toïa ñoä ñieåm D naèm treân Ox vaø caùch ñeàu 2 ñieåm A vaø Bb/ Tính chu vi vaø dieän tích D OABc/ tìm kiếm toïa ñoä vào taâm D OAB.d/ Ñöôøng thaúng AB caét Ox vaø Oy laàn löôït taïi M vaø N. Caùc ñieåm M vaø N phân tách ñoaïn thaúng AB theo caùc tæ soá naøo ?e/ Phaân giaùc trong cuûa goùc AOB caét AB taïi E. Search toïa ñoä ñieåm E.f/ search toïa ñoä ñieåm C ñeå töù giaùc OABC laø hình bình haønh.Bài 18Trong mp Oxy mang đến DABC coù A(4; 3) , B(-1; 2) , C(3; -2).a/ CMR : DABC caân. Tính chu vi DABC.b/ kiếm tìm toïa ñoä ñieåm D làm thế nào để cho töù giaùc ABCD laø hình bình haønh.c/ kiếm tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa DABC.Bài 19:Trong mp Oxy mang đến DABC coù A(0; 2) , B(6; 4) , C(1; -1).a/ CMR : DABC vuoâng. Tính dieän tích DABC.b/ Goïi D(3; 1). CMR : 3 ñieåm B, C, D thaúng haøng.c/ tìm toïa ñoä ñieåm D ñeå töù giaùc ABCD laø hình bình haønh.Bài 20:Trong mp Oxy đến DABC coù A(-3; 6) , B(9; -10) , C(-5; 4).a/ CMR : A, B, C khoâng thaúng haøng.b/ tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa DABC.c/ kiếm tìm toïa ñoä taâm I cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp DABC vaø tính baùn kính ñöôøng troøn ñoù.Bài 21:Trong mp Oxy mang lại A(-3; 2) , B(4; 3). Haõy search treân truïc hoaønh caùc ñieåm M sao cho DABM vuoâng taïi M.Bài 22:Trong mp Oxy đến A(0; 1) , B(4; 5)a/ Haõy kiếm tìm treân truïc hoaønh 1 ñieåm C làm thế nào để cho DABC caân taïi C.b/ Tính dieän tích DABC.c/ tìm kiếm toïa ñoä ñieåm D ñeå töù giaùc ABCD laø hình bình haønh.Bài 23:Trong mp Oxy đến A(2; 3) , B(-1; -1) , C(6; 0)a/ CMR : A, B, C khoâng thaúng haøng.b/ tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa DABC.c/ CMR : DABC vuoâng caân.d/ Tính dieän tích DABC.