Dấu hiệu nhận biết hình bình hành và các bài tập tương quan tới hình bình hành giúp học sinh ôn tập kiểm tra kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập hình bình hành lớp 8

Kiến thức cần nhớ:

Hình bình hành là gì?


*

Hình bình hành ABCD


– Định nghĩa: Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối tuy nhiên song. (AB // CD; AD // BC)

– Tính chất: vào hình bình hành

+ các góc đối bằng nhau (góc A = góc C; góc B = góc D)

+ các cạnh đối bằng nhau (AB = CD; AD = BC)

+ hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường (AC ∩ BD tại O; OA = OC; OB = OD).

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

– Tứ giác có những cạnh đối song song là hình bình hành.

– Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

– Tứ giác có hai cạnh đối tuy vậy song cùng bằng nhau là hình bình hành.

– Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

– Tứ giác tất cả hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Bài tập tự giải

Bài 1: Khoanh vào chữ dòng đứng trước câu trả lời đúng

Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu:

A. AD// BC ; AC=BD B. AB=CD ;AC=BD

C. AB//CD; AD//BC D.AB=CD; AB//CD

Bài 2: Cho hình bình hành ABCD tất cả chu vi bằng 10cm, chu vi tam giác ABD bằng 9cm. Tính BD

Bài 3: Tính những góc của hình bình hành ABCD biết:

*

*

Bài 4: Dựng hình bình hành ABCD biêý

*

Bài 5: Cho tứ giác ABCD. Gọi M,N,P,Q theo thứ tự là trung điểm của AB, BC,CD,AD. Chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành.

Bài 6: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD; F là trung điểm của BC. Chứng minh:

*
cùng
*

b)BE//DF

Gợi ý: Chứng minh

*

Bài 7: Cho hình bình hành ABCD. Trên các cạnh AB, CD lần lượt lấy E,F thế nào cho AE=CF. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AECF là hình bình hành

b) BF//ED

c) các đường thẳng AC;EF;BD đồng quy.

Bài 8: Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của những cạnh AB cùng CD. Gọi M với N lần lượt là giao điểm của AI và chồng với BD. Chứng minh:

*

*
*

*

Bài 9: Cho hình bình hành ABCD. Vẽ AM vuông góc với BD tại M. AM cắt CD tại E. Vẽ công nhân vuông góc với BD tại N, công nhân cắt AB tại F. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AECF là hình bình hành

b) Tứ giác AMCN là hình bình hành

Bài 10: Cho hình bình hành ABCD (AB>BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E. Tia phân giác của góc B cắt CD ở F.

a) Chứng minh

*

b) Tứ giác DEBF là hình gì?

Bài 11: Cho hình bình hành ABCD. Bên trên cạnh AB lấy điểm E, bên trên cạnh CD lấy điểm F làm thế nào cho EF//AD.

a) Chứng minh rằng: AE//DF; BE//CF.

b) Chứng minh tứ giác AEFD là hình bình hành

c) Chứng minh tứ giác BEFC là hình bình hành

Bài 12: Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh CD lấy điểm F làm thế nào để cho AE=DF

a) Chứng minh rằng: AE//DF; BE//CF.

b) Chứng minh BE=DF

c) Chứng minh tứ giác AEFD là hình bình hành

d) Chứng minh tứ giác BEFC là hình bình hành

Bài 13: Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh CD lấy điểm F thế nào cho

*
. Gọi O là giao điểm của AC và BD.

a) Chứng minh rằng tứ giác AECF là hình bình hành

b) Chứng minh rằng O là trung điểm của EF.

Bài 14: Cho hình bình hành ABCD bao gồm hai đường chéo AC cùng BD cắt nhau tại O. Gọi M, N ,P, Q lần lượt là trung điểm của những đoạn OA; OB; OC; OD.

a) Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình bình hành

b) Chứng minh : Tứ giác ANCQ ; BPDM là những hình bình hành .

Bài 15: Cho hình thang ABCD

*
. M là điểm nằm trong hình thang ABCD. Vẽ những hình bình hành MDEA,MCFB. Gọi I là giao điểm của AD cùng EM. K là giao điểm của BC và FM. Chứng minh rằng:

a)

*

b)

*

Bài 16: Cho tứ giác ABCD tất cả M là trung điểm cạnh BC, N là trung điểm cạnh CD, p. Là điểm thuộc cạnh BC

*
, Q là điểm thuộc cạnh AD,
*
. Biết MPNQ là hình bình hành. Chứng minh rằng
*

Bài 17:

a) cho tam giác nhọn ABC, H là trực trung tâm của tam giác. Chứng minh rằng:

*
AH+BH+CH" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="15" width="233" style="vertical-align: -2px;">.Từ đó suy ra chu vi tam giác ABC lớn hơn
*

b) mang lại hình bình hành ABCD. Xác định vị trí điểm M trong hình bình hành ABCD làm sao cho

*
đạt giá bán trị nhỏ nhất.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ World Là Gì ? World Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Bài 18: Cho tam giác ABC. M là một điểm nằm trong tam giác. Lần lượt vẽ những hình bình hành MBDC, MAED. Chứng minh khi điểm M di động thì đường thẳng ME luôn luôn đi qua một điểm cố định.