Giải bài bác 59 : diện tích s hình thang phần chuyển động thực hành trang 8 sách VNEN toán lớp 5 với giải mã dễ hiểu

Bài làm:

Câu 1

Tính diện tích s hình thang, biết :

a) Độ dài hai lòng lần lượt là 14cm với 11cm; độ cao là 4cm.

Bạn đang xem: Bài 59 diện tích hình thang

b) Độ nhiều năm hai lòng lần lượt là 8,7m và 6,3m; độ cao là 5,7m.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng biện pháp tính diện tích hình thang :

Diện tích hình thang bởi tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân tách cho 2.

Lời giải:

a) diện tích s hình thang sẽ là :

( dfrac(14+11) imes 42 = 50;(cm^2))

b) diện tích hình thang sẽ là :

( dfrac(8,7+6,3 ) imes 5,72 = 42,75;(m^2))

Câu 2

Tính diện tích s hình thang tất cả độ dài đáy theo lần lượt là a và b, độ cao h :

a) a =18cm ; b = 12cm ; h = 9cm.

b) a = 34m ; b = 12m ; h = 58m.

a) a =3,4dm ; b = 5,8dm ; h = 0,5dm.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng bí quyết tính diện tích hình thang :

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài các cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải:

a) Diện tích hình thang là sẽ là : 

( dfrac(18 + 12 ) imes 92 = 135;(cm^2))

b) Diện tích hình thang là sẽ là : 

(dfracleft( dfrac34 + dfrac12 ight) imes dfrac582 = dfrac2564,,(m^2))

c) Diện tích hình thang là sẽ là : 

( dfrac( 3,4+ 5,8) imes 0,52 = 2,3;(dm^2))

Câu 3

Lời Giải bài toán sau :

Một mảnh vườn hình thang bao gồm độ lâu năm hai lòng lần lượt là 12m cùng 8,4m. độ cao bằng trung bình cộng của nhì đáy. Tính diện tích mảnh sân vườn đó.

*

Hướng dẫn giải:

- Tính chiều cao = (đáy béo + lòng bé) : 2 

- diện tích s mảnh sân vườn = (đáy béo + đáy bé) × chiều cao : 2. 

Lời giải:

Chiều cao của mảnh vườn hình thang là :

((12 + 8,4) : 2= 10,2; (m))

Diện tích mảnh vườn hình thang là :

( dfrac( 12+ 8,4 ) imes 10,22 = 104,04;(m^2))

Đáp số: (104,04m^2.)

Câu 4

Đúng ghi Đ, không nên ghi S ?

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau. (square)

b) diện tích s hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. (square)

*

Hướng dẫn giải:

Áp dụng bí quyết tính diện tích hình thang và mặc tích hình chữ nhật :

- diện tích s hình thang bởi tổng độ nhiều năm hai lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho 2.

- diện tích hình chữ nhật bằng chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng.

Lời giải:

a) ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vày chúng gồm chung đáy lớn DC, đáy bé xíu bằng 2cm và có chiều cao bằng nhau là độ nhiều năm đoạn trực tiếp AD.

Vậy ta ghi chữ Đ vào ô trống.

b) diện tích s hình chữ nhật ABCD bằng: (AB imes AD = 6 imes AD ).

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 12 Sgk Hình Học 10 Trang 12 Sgk Hình Học 10

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(dfracleft( DC + AM ight) imes AD2 = dfracleft( 6 + 2 ight) imes AD2)( = 4 imes AD)

Ta có: (dfrac4 imes AD6 imes AD =dfrac46= dfrac23)

Do đó diện tích s hình thang AMCD bởi (dfrac23) diện tích hình chữ nhật ABCD.