(displaystyle 2sin 2alpha - sin 4alpha over 2sin 2alpha + sin 4alpha )

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: 

(eginarrayl+ )cos2alpha = 1 - 2sin ^2alpha = 2cos ^2alpha - 1.\+ ) analpha = dfracsin alpha cos alpha .\+ ) analpha .cotalpha = 1.endarray)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign và 2sin 2alpha - sin 4alpha over 2sin 2alpha + sin 4alpha cr&= 2sin 2alpha - 2sin 2alpha .cos2alpha over 2sin 2alpha + 2sin 2alpha .cos2alpha cr và = frac2sin 2alpha left( 1 - cos 2alpha ight)2sin 2alpha left( 1 + cos 2alpha ight)cr &= 1 - cos 2alpha over 1 + cos 2alpha = 2sin ^2alpha over 2cos ^2alpha cr&=left( fracsin alpha cos alpha ight)^2= an^2alpha.cr )

LG b

( an alpha (1 + cos ^2alpha over sin alpha - sin alpha ))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& an alpha left(1 + cos ^2alpha over sin alpha - sin alpha ight ) cr&= sin alpha over cos alpha left(1 + cos ^2alpha - sin ^2alpha over sin alpha ight) cr và = fracsin alpha cos alpha .fracsin ^2alpha + cos ^2alpha + cos ^2alpha - sin ^2alpha sin alpha cr &= sin alpha over cos alpha .2cos ^2alpha over sin alpha = 2cos alpha. cr )

LG c

(displaystyle sin (pi over 4 - alpha ) + cos (pi over 4 - alpha ) over sin (pi over 4 - alpha ) - cos (pi over 4 - alpha ))

Lời giải đưa ra tiết:

*

Cách khác:

*

*

*

LG d

(displaystyle sin 5alpha - sin 3alpha over 2cos 4alpha )

Lời giải bỏ ra tiết:

(displaystyle sin 5alpha - sin 3alpha over 2cos 4alpha ) (displaystyle = 2cos 5alpha + 3alpha over 2sin 5alpha - 3alpha over 2 over 2cos 4alpha ) (displaystyle = frac2cos 4alpha sin alpha 2cos 4alpha )

(displaystyle = sin alpha )


Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + circologiannibrera.com"Ví dụ: "Bài 4 trang 155 SGK Đại số 10 circologiannibrera.com"