Tên của một học viên được mã hóa vị số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong các này là quý hiếm của một trong những biểu thức A, H, N, O với:

(A=lim dfrac3n-1n+2)

(H=lim left( sqrtn^2+2n-n ight))

(N=lim dfracsqrtn-23n+7)

(O=lim dfrac3^n-5.4^n1-4^n)

Hãy cho biết thêm tên của học viên này, bằng phương pháp thay các chữ số bên trên bởi những kí hiệu biểu thức tương ứng.
Bạn đang xem: Bài 3 trang 141 sgk toán 11 ôn tập chương

(A=lim dfrac3n-1n+2=lim dfrac3-dfrac1n1+dfrac2n=3)

(H=lim left( sqrtn^2+2n-n ight)=lim dfracn^2+2n-n^2sqrtn^2+2n+n\=lim dfrac2nnleft( sqrt1+dfrac2n+1 ight)=lim dfrac2sqrt1+dfrac2n+1=1)

(N=lim dfracsqrtn-23n+7=lim dfracdfrac1sqrtn-dfrac2n3+dfrac7n=0)


(O=lim dfrac3^n-5.4^n1-4^n=lim dfracleft( dfrac34 ight)^n-5left( dfrac14 ight)^n-1=5)
Tham khảo giải thuật các bài tập Ôn tập chương 4 khác • Giải bài 1 trang 141 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 Hãy lập bảng liệt kê... • Giải bài xích 2 trang 141 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 đến hai dãy số ((u_n))... • Giải bài bác 3 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 tên của một học sinh... • Giải bài xích 4 trang 142 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 a) có nhận xét gì về... • Giải bài bác 5 trang 142 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tìm những giới hạn... • Giải bài bác 6 trang 142 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 mang đến hai hàm... • Giải bài xích 7 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 Xét tính liên tục... • Giải bài xích 8 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 chứng minh... • Giải bài bác 9 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 Mệnh đề như thế nào sau đây... • Giải bài xích 10 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 mang lại dãy số ((u_n))... • Giải bài 11 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 mang lại dãy ((u_n))... • Giải bài 12 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 lựa chọn phương án... • Giải bài 13 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 mang lại hàm... • Giải bài xích 14 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 mang lại hàm số(f(x)=left{... • Giải bài 15 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 mang đến phương trình...
Mục lục Giải bài xích tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: tổng hợp và tỷ lệ - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: hàng số - cấp số cộng và cấp cho số nhân - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11 (SBT)
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SBT Toán 11
Ôn tập chương 4
• Giải bài xích 1 trang 141 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 2 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 3 trang 141 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 4 trang 142 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 5 trang 142 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 6 trang 142 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 7 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 8 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 9 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 10 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 11 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 12 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 13 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 14 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 15 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11


Xem thêm: Kỹ Thuật Bón Thúc Là Gì ? Các Cách Bón Thúc Cho Cây Tăng Sản Lượng

Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác Chương 2: tổng hợp và tỷ lệ Chương 3: hàng số - cấp cho số cùng và cấp cho số nhân Chương 4: giới hạn Chương 5: Đạo hàm