Sử dụng công thức(left(dfracuv ight)"=dfracu"v-uv"v^2)để tính đạo hàm của mỗi hàm số.

a)

(eginaligned & y"=dfracleft( 2x+1 ight)left( x-1 ight)-left( x^2+x+2 ight)left( x-1 ight)^2 \ và =dfrac2x^2-x-1-x^2-x-2left( x-1 ight)^2 \ và =dfracx^2-2x-3left( x-1 ight)^2 \ và \ endaligned)Ta có:

(eginaligned & y"Vậy tập nghiệm của bất phương trình là(S=left( -1;1 ight)cup left( 1;3 ight))

b)

(eginaligned & y"=dfrac2xleft( x+1 ight)-left( x^2+3 ight)left( x+1 ight)^2 \ và =dfrac2x^2+2x-x^2-3left( x+1 ight)^2 \ & =dfracx^2+2x-3(x+1)^2 \ & Rightarrow y"ge 0Leftrightarrow dfracx^2+2x-3(x+1)^2ge 0 \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & x^2+2x-3ge 0 \ & x+1 e 0 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned và left< eginaligned & xle -3 \ & xge 1 \ endaligned ight. \ và x e -1 \ endaligned ight.Leftrightarrow left< eginaligned & xle -3 \ và xge 1 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy tập nghiêm của bất phương trình là(S=(-infty ;-3>cup ext !!

c)

(eginaligned và y"=dfrac2left( x^2+x+4 ight)-left( 2x-1 ight)left( 2x+1 ight)left( x^2+x+4 ight)^2 \ và =dfrac2x^2+2x+8-4x^2+1left( x^2+x+4 ight)^2 \ và =dfrac-2x^2+2x+9left( x^2+x+4 ight)^2 \ & Rightarrow y">0Leftrightarrow dfrac-2x^2+2x+9left( x^2+x+4 ight)^2>0 \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & -2x^2+2x+9>0 \ & x^2+x+4 e 0 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned và dfrac1-sqrt192Vậy tập nghiệm của bât phương trình là(S=left( dfrac1-sqrt192;dfrac1+sqrt192 ight) )

 
Bạn đang xem: Bài 2 trang 168 toán 11

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác khác • Giải bài bác 1 trang 168 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 tìm kiếm đạo hàm của các... • Giải bài xích 2 trang 168 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải các bất phương... • Giải bài xích 3 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 kiếm tìm đạo hàm của các... • Giải bài bác 4 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 tìm kiếm đạo hàm của các... • Giải bài 5 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tính(dfrac{f"left(... • Giải bài bác 6 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 chứng tỏ các hàm số... • Giải bài bác 7 trang 169 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải phương trình... • Giải bài xích 8 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải bất phương trình...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổ hợp và tỷ lệ - Đại số với Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ tuy vậy song - Hình học 11 •Chương 3: dãy số - cấp cho số cùng và cấp số nhân - Đại số với Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian - Hình học tập 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11


Xem thêm: Bài Tập Về Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10, Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10 Cực Hay

bài bác trước bài bác sau