(eginarrayly" = left( dfracx^33 ight)" - left( dfracx^22 ight)" + left( x ight)" - left( 5 ight)"\ = dfrac3x^23 - dfrac2x2 + 1\ = x^2 - x + 1endarray)
Bạn đang xem: Bài 1 trang 176 sgk toán 11

LG b

(displaystyle y = 2 over x - 4 over x^2 + 5 over x^3 - 6 over 7x^4)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayly" = left( dfrac2x ight)" - left( dfrac4x^2 ight)" + left( dfrac5x^3 ight)" - left( dfrac67x^4 ight)\ = - dfrac2x^2 - dfrac - 4.left( x^2 ight)"x^4 + dfrac - 5left( x^3 ight)"x^6 - dfrac - 6left( x^4 ight)"7x^8\ =- dfrac2x^2 + dfrac4.2xx^4 - dfrac5.3x^2x^6 + dfrac6.4x^37x^8\= - dfrac2x^2 + dfrac8x^3 - dfrac15x^4 + dfrac247x^5\endarray)


LG c

(displaystyle y = 3x^2 - 6x + 7 over 4x)

Lời giải chi tiết:

(eginarrayly" = dfracleft( 3x^2 - 6x + 7 ight)".4x - left( 3x^2 - 6x + 7 ight).left( 4x ight)"left( 4x ight)^2\= dfracleft( 6x - 6 ight).4x - 4left( 3x^2 - 6x + 7 ight)16x^2\ = dfrac24x^2 - 24x - 12x^2 + 24x - 2816x^2\= dfrac12x^2 - 2816x^2 = dfrac3x^2 - 74x^2\endarray)

Cách khác:

(eginarrayly = dfrac34x - dfrac32 + dfrac74x\y" = left( dfrac34x ight)" - left( dfrac32 ight)" + left( dfrac74x ight)"\ = dfrac34 - 0 - dfrac74x^2\ = dfrac3x^2 - 74x^2endarray)


LG d

(displaystyle y = (2 over x + 3x)(sqrt x - 1))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayly" = left( dfrac2x + 3x ight)"left( sqrt x - 1 ight) + left( dfrac2x + 3x ight)left( sqrt x - 1 ight)"\= left( - dfrac2x^2 + 3 ight)left( sqrt x - 1 ight) + left( dfrac2x + 3x ight).dfrac12sqrt x \= dfrac - 2xsqrt x + dfrac2x^2 + 3sqrt x - 3 + dfrac1xsqrt x + dfrac32sqrt x \,,,,,,,,,,,, = dfrac - 1xsqrt x + dfrac2x^2 + dfrac9sqrt x 2 - 3\endarray)


LG e

(displaystyle y = 1 + sqrt x over 1 - sqrt x )

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayly" = dfracleft( 1 + sqrt x ight)"left( 1 - sqrt x ight) - left( 1 + sqrt x ight)left( 1 - sqrt x ight)"left( 1 - sqrt x ight)^2\ =dfracdfrac12sqrt x left( 1 - sqrt x ight) + dfrac12sqrt x left( 1 + sqrt x ight)left( 1 - sqrt x ight)^2\= dfrac1sqrt x left( 1 - sqrt x ight)^2\endarray)


LG f

(displaystyle y = - x^2 + 7x + 5 over x^2 - 3x)

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayly" = dfracleft( - x^2 + 7x + 5 ight)"left( x^2 - 3x ight) - left( - x^2 + 7x + 5 ight)left( x^2 - 3x ight)"left( x^2 - 3x ight)^2\= dfracleft( - 2x + 7 ight)left( x^2 - 3x ight) - left( 2x - 3 ight)left( - x^2 + 7x + 5 ight)left( x^2 - 3x ight)^2\= dfrac - 2x^3 + 13x^2 - 21x + 2x^3 - 17x^2 + 11x + 15left( x^2 - 3x ight)^2\= dfrac - 4x^2 - 10x + 15left( x^2 - 3x ight)^2endarray)

circologiannibrera.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 23 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp circologiannibrera.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng circologiannibrera.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Email Money Transfer ( Emt Là Gì ? Email Money Transfer (Emt) Là Gì

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.